V roce 2014 děkujeme za podporu

I letos pokračuje projekt ESF

Název projektu: Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

Datum realizace 1.1.2013 – 30.6.2015

Přidělená částka 6923556,52Kč

Projekt sleduje dva hlavní cíle:

Zvýšení úrovně sociálních a profesních dovedností rodičů dětí s těžkým zdrav. postižením v 8 krajích ČR potřebných ke vstupu na trh práce.

Zvýšení možnosti využívat Sdílenou péči jako integrální přístup k řešení složité životní situace. Vyšší úrovní využívání vnitřních zdrojů uvnitř rodiny, přátel či komunity a zlepšením péče „o sebe“ chceme zvýšit schopnost posilovat vlastní osobnost a připravit se na profesní změnu.Naplnění cílů dosáhneme využitím inovativních prvků v klíčových aktivitách – předevšímunikátním propojením psychosociální a edukativní terénní podpory cílové skupiny, který kombinuje prvky individuální péče o pečující osoby (Mentoring a Koučing) se skupinovými vzdělávacími programy (Trivium) a sebepodpůrnými programy (Seberozvojové a Svépomocné skupiny).

Projekt je členěn do 5 klíčových aktivit a bude trvat 30 měsíců od 1.1. 2013:

 • Terénní podpora osob pečujících o dítě s těžkým zdravotním postižením. Aktivita probíhá ve 4. – 30. měsíci projektu.
 • Sebe-rozvojové skupiny a svépomocná skupina – po celou dobu projektu
 • Trivium-odborný kurz pro zvýšení kompetencí pro vstup na trh práce v druhém roce projektu
 • Vzdělávání poradců v oblasti mentoringu a koučingu
 • Informační podpůrné nástroje – webový portál a informační brožura – v průběhu celého projektu

Projekt pomůže 150 osobám (především matkám) pečujícím o dítě s těžkým zdrav. postižením z 8 krajů ČR.

 

 

Služby rané péče – celorepublikový projekt SPRP

Projekt je financován z prostředků státní dotace MPSV oblast Podpora sociálních služeb, Nadacemi ČR, Nadacemi zahraničními a dárci.

Cílem projektu je:

Poskytování terénní a ambulantní sociální služby. Jedná se přímou péči a zajištění přímé péče. Obsahem projektu je poskytování služeb rané péče pro uživatele služeb všech pracovišť Společnosti pro ranou péči a jednání se zájemci o službu, zejména služeb a činností specializovaných a vyžadujících rychlou intervenci, vysoce odborný přístup a zkušenosti terénního pracovníka, tzn.tyto činnosti (§ 19 Zákona 108/2006 sb.o sociálních službách).

Aktivity:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • komplexní posouzení – zhodnocení schopností a potřeb zájemců a uživatelů služby
 • specializované poradenství pro rodiče dětí s těžkou zrakovou vadou
 • poradenství a nácvik pro rodiče/pečující osoby v případech vážného
 • postižení dítěte a výjimečně obtížné situace rodiny vyžadující
 • specializovaný přístup či dovednosti poradce- metodika
 • podpora a posilování rodičovských kompetencí
 • instruktáž stimulace zraku dítěte se zrakovým postižením a pečujících osob
 • vzdělávání a informování rodičů
 • sociálně – terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a prosazování práv rodičů, podpora začlenění do komunity.

Cílová skupina:

Rodiny s dítětem/dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením

 

 

Odborné vzdělávání na semináři SPRP

Projekt je financován z prostředků Nadace Hilton Perkins.

Jde o třídenní seminář SPRP pro své zaměstnance, kde se jednotlivé části semináře dělí do bloků pro odborné vzdělávání zvlášť pro koordinátorky, pro poradce rané péče a pro instruktorky stimulace zraku.

 

 

Hilton/ Perkins

Program nadace Hilton/ Perkins přispívá na rozvoj rané péče. Z prostředků jsou hrazeny Kurzy pro rodiny, semináře pro rodiče, setkání rodin, semináře pro zaměstnance, odborná školení, zahraniční stáže, osvěta…

 

 

Mnohokrát děkujeme společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. za velkorysý dar v podobě mediální kampaně v Týdnu rané péče v hodnotě 1 200 000 Kč! Obě tyto kampaně se budou po 14 dní v době od 24. 11. do 5. 12. 2014 propagovat v rádiích po celé České republice. Mezi tyto rádia patří například rádio Fajn, Expres, Blaník, City, Magic, Černá hora, Orion, Čas, Rock rádio a další. 

Děkujeme za podporu.

 

 

Děkujeme panu Miloslavovi Navrátilovi za poskytnutí prostor pro vernisáž a následnou výstavu fotografií „Domov je doma“ od fotografa Patrika Pavlačíka  v pražské Galerii Navrátil v Týdnu rané péče 2014. 

Podpory si velmi vážíme. 

 

 

Děkujeme moderátorce Markétě Ježkové za moderované provázení během akce „Setkání se spisovatelkou Martinou Drijverovou“ v Týdnu rané péče 2014 v úterý 25.11. 2014. 

Děkujeme za Váš čas a podporu.