PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.  byla koncem roku 2018 zvolena do rady Evropské asociace pro ranou péči. Je to významný krok pro Českou republiku, který umožňuje ovlivňovat paradigma rané péče v Evropě a současně velké uznání systému poskytování rané péče v České republice, a proto nám Jitka odpověděla na několik otázek:

Co je Evropská asociace rané péče Eurlyaid a co je jejím cílem?

Eurlyaid je organizace, která sdružuje odborníky z oblasti rané péče z Evropských zemí. Jejími členy jsou jak poskytovatelé služby raná péče, tak rodiče dětí s postižením a odborníci příbuzných oborů, psychologie, medicíny, sociální práce a jiných. Všichni se zasazují o šíření informovanosti o rané péči, zvyšování kvality služeb, a především o šíření evropského modelu rané péče.

Co si máme pod pojmem evropský model rané péče představit?

Jde o prosazování prokazatelně efektivní formy rané péče, která vychází z holistického přístupu k podpoře celé rodiny a především terénního charakteru poskytování. Nikdy nelze vytrhnout dítě a jeho postižení z kontextu jeho rodiny a komunity. Práce s rodinou v jejím přirozeném prostředí je naprosto esenciální. V neposlední řadě je důležitou součástí evropského paradigmatu mezioborová, inter či transdisciplinární spolupráce.

Jak se daří české rané péči tento model naplňovat?

Český model rané péče má třicetiletou tradici, vyvíjel se a vždy pružně reagoval na nejnovější poznatky. Opravdu raná péče v České republice dosahuje evropských kvalitativních standardů. Jinak by ani nebylo možné zastupovat naši zemi v předsednictvu Eurlyaid. Více o kvalitě služby raná péče budeme mít příležitost představit na mezinárodní konferenci rané péče EURLYAID v Praze v roce 2020.

Co v současnosti Evropská asociace rané péče realizuje a plánuje do budoucna?

Eurlyaid nyní realizuje několik projektů, které se zaměřují na podporu rodin, do kterých se narodilo dítě s postižením, a to především v zemích, které systém poskytování rané péče teprve budují. Součástí vzniku systémů sociálních služeb je i vzdělávání budoucích poradců rané péče a zde hraje Eurlyaid významnou roli právě šířením osvědčeného evropského modelu. Eurlyaid také facilituje politická jednání a systémové změny na úrovni jednotlivých států. Působí svou expertní analýzou a odborností v zájmu prosazení potřeb rodin dětí s postižením. Do budoucna hodlá ve svém snažení pokračovat a s radostí očekává mezinárodní setkání všech odborníků z rané péče, rodičů, politiků, úředníků a všech jež se podílí na sociální inklusi rodin dětí s postižením na konferenci v Praze v říjnu 2020.

 

Děkujeme Jitce za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů, ať již v České republice, tak na mezinárodním poli.

logo Eurly