Mezinárodní setkání pracovníků rané péče a dalších odborníků, kteří se ve své praxi věnují podpoře rodin s dětmi s postižením, se uskuteční v Olomouci ve dnech 11.–13. září 2019. Letošní ročník se zaměří na hledání cest, jimiž lze prostřednictvím zkvalitnění a prohloubením spolupráce a komunikace mezi specialisty přispět k posílení „všedního dne rodin“. Konferenci bude hostit olomoucký BEA campus.

Pracovníci rané péče oboru sociální práce se setkávají každé dva roky proto, aby sdíleli zkušenosti a poznatky z praxe terénní práce. V rámci letošní konference bude po celé tři dny diskutovat přes 120 účastníků z 30 organizací poskytujících služby rané péče z celé České republiky a zahraničí v odborných příspěvcích k teoriím, přístupům, metodám, technikám v diagnostice v oboru.

Aktuálními tématy se představí např. Ena Heimdahl, a to s výchovným poradenstvím Marte Meo, holandskou metodou vzájemné interakce mezi dětmi a pedagogy, Siegfried HolzschusterKarin Kräftner s tématem použití mezinárodní klasifikace ICF pro děti v rané péči. Přednášku Setkání okolo dítěte odprezentuje klinický psycholog Jakub Majetný ve spolupráci s metodičkou a poradkyní rané péče Petrou Hálkovou. Iveta Varmusová se bude věnovat Feldenkraisově metodě. Lékařka Mahulena Exnerová, Jitka Barlová Jolana Kopejsková zhodnotí prolnutí zdravotnictví s ranou péčí. Prostor bude vyhrazen i sérii workshopů. Za Univerzitu Palackého se lektorování ujme Ladislav Baloun z CENTRA APA s tématem Společně v pohybu: jak zapojit děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových aktivit? Fyzioterapii zaštítí Daniela Šibalová a tracheostomii a plicní ventilaci přiblíží Jakub Šesták.

Akci organizuje Společnost pro ranou péči, významně ji finančně podpořil Nadační fond Avast a Olomoucký kraj.

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči je zakladatelem oboru rané péče v ČR a svou profesionální činnost provozuje již 30 let. Zaměřuje se především na včasnou pomoc rodinám pečujícím o dítě se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, předčasně narozené, s opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 let.

Raná péče plní roli prevence umísťování dětí do ústavní péče, sociálního vyloučení a narušení společenské koheze. Službu rodiny neplatí, je hrazena z dotací poskytovatelům a z nadačních a sponzorských příspěvků.