Tisková zpráva: 30 let lepších startů do života

4. 3. 2020

Společnost pro ranou péči slaví v letošním roce třicítku. Na cestě za profesionální podporou rodin, které pečují o dítě s postižením, toho už hodně zvládla, mnohé se naučila a spousta výzev na ni ještě čeká. Dnes působí v 10 krajích České republiky a za dobu své existence doprovázela raným dětstvím více než 3 000 dětí a jejich rodin.

První střediska rané péče vznikla v Praze a v Brně v roce 1990. Obě se orientovala na podporu rodin s postižením zraku a patřila pod Českou unii nevidomých a slabozrakých. Postupně přibývala pracoviště v dalších krajích České republiky a rozšiřovalo se také zaměření podpory vedle rodin s dětmi postižením zraku i na rodiny pečující o dítě s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Následně došlo k osamostatnění středisek a oficiálnímu vzniku Společnosti pro ranou péči.

Dnes má Společnost pro ranou péči pracoviště v 8 městech České republiky a poradkyně rané péče dojíždějí do rodin v 10 krajích. Právě terénní práce v rodinách je pro ranou péči typická. Poradkyně rané péče dojíždějí za rodinami přímo domů a konzultace probíhají v přirozeném a bezpečném prostředí dítěte. Raná péče má také výrazný preventivní charakter. Poskytuje vysoce odbornou pomoc v momentě vzniku sociálních rizik spojených s narozením dítěte se závažným onemocněním či postižením. Je prevencí dalších nákladů systému jak sociálního, tak vzdělávacího a zdravotního. „Právě včasná podpora celé rodiny má zásadní vliv na kvalitu celého budoucího života dětí, na jejich dobrý start do života,“ říká ředitelka českobudějovické pobočky Jana Tušlová, která ve Společnosti pro ranou péči pracuje už 26 let.

Vedle samotné práce v rodinách se Společnost pro ranou péči věnuje také osvětě a informování zdravotníků i široké veřejnosti o možnostech podpory rodin, které se po narození dítěte s vážným hendikepem ocitly ve vážné životní situaci, a to nejen v rámci každoroční podzimní kampaně Týden rané péče. Podílí se rovněž na nastavení a standardizaci systému péče o ohrožené děti v České republice, spolupracovala například na vytváření standardů rané péče i standardů kvality sociálních služeb.

Přestože v roce 2019 využívalo služeb Společnosti pro ranou péči přes 700 rodin, je jednou z aktuálních výzev oboru rané péče právě dostupnost služby. V některých regionech jsou kapacity služby nedostatečné a rodiny musí čekat na zahájení služby týdny či měsíce.

Další výzvou je bezesporu financování služby, které je nyní zcela v kompetenci jednotlivých krajů. Vzniklo tak několik různých systémů financování s rozdílnými požadavky, pravidly, a především s rozdílnou hladinou financování, výše dotací není predikovatelná, což znesnadňuje plánování a rozvoj služby směrem do budoucna. Stejně jako jiné obory sociálních služeb i raná péče se potýká s personálními problémy. Na pozici poradce rané péče jsou třeba vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci i speciální pedagogové, kteří jsou schopni předávat rodičům metody práce s dítětem v každodenním kontextu a podporovat tak jeho vývoj. U těchto pracovníků konkuruje sociálním službám resort školství, kde jsou mzdy a platy vyšší.

Přes veškeré výzvy, které musela Společnost pro ranou péči v minulosti zdolat a kterým nadále čelí, se pracovníkům rané péče podařilo vybudovat vysoce profesionální organizaci se standardizovanými metodickými procesy. Díky nadšení, nasazení a vytrvalosti všech zaměstnanců má dnes raná péče nezastupitelnou pozici v systému podpory dětí s postižením v prvních letech života.