Za dodržování přísných hygienických opatření se pomalu vracíme k osobním kontaktům s našimi klientskými rodinami. Nadále probíhají konzultace s rodinami s využitím skypu, telefonu a dalších technologií, potřebné pomůcky ke stimulačním aktivitám rodinám přivážíme. Přijímáme také nové zájemce o službu rané péče, jednání s novými klienty realizujeme online, v nutných případech se uskutečnila i velmi krátká osobní jednání.

Vedle toho se poradkyně věnují výrobě nových pomůcek a studují témata, která jsou pro jejich práci s rodinami důležitá. „Aktuálně jsem se zabývala materiály ke krizové intervenci a agresivitě u dětí, čerpám také z online kurzu zaměřeného na well-being, který zaštiťovala univerzita Yale a který jsem absolvovala ve svém volném čase,“ říká poradkyně Martina Kroutilová z naší ostravské pobočky. Pracovnice na severní Moravě také intenzivně připravují program víkendového pobytu pro rodiny v Horní Lomné. Ten by se měl uskutečnit v červnu a zatím vše nasvědčuje tomu, že to bude možné, pokud se situace spojená se šířením koronaviru výrazně nezmění.

Probíhají rovněž jednání s Nadací Leontinka, která ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou připravila balíčky pro potřebné rodiny pečující o dítě se zrakovým hendikepem. Balíčky budeme distribuovat v příštích dnech a určitě o tom přineseme zprávu.

Zabýváme se ale také plánováním fundraisingových aktivit a přípravou dárcovských kampaní s cílem zajistit dostatek finančních prostředků na budoucí fungování služby rané péče pro rodiny, které vychovávají dítě s vážným hendikepem. Financování rané péče je vícezdrojové, to znamená, že se na něm podílí kraje, města, obce v jednotlivých regionech, ale značnou část nákladů pomáhají financovat dary nadací, fondů, firemních či individuálních dárců. A je víc než jasné, že bez dárců, kterým raná péče dává smysl a kteří ji chtějí podpořit, se v budoucích dnech neobejdeme. Pokud i Vy vnímáte ranou péči smysluplnou a účinnou pomoc pro rodiny, které se po narození dítěte s postižením ocitly v náročné životní situaci, můžete ji jednoduše podpořit zde. Děkujeme!!!!!!!!!!!!