Co je raná péče, kdo je poradce rané péče, jaká bude jeho úloha ve Vaší rodině:

 • Raná péče je terénní sociální služba, zaměřená na pomoc rodinám dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem. Cílem služby je sociální integrace rodiny a zmírnění důsledků postižení na vývoj dítěte.
 • Rodinou je jedna zletilá osoba (či více osob), trvale pečující o znevýhodněné dítě mladší sedmi let. Alespoň jedna z pečujících osob musí být zletilá a její vztah k znevýhodněnému dítěti formálně upraven (zákonný zástupce – rodič, pěstoun, osoba, jíž je dítě svěřeno do péče….).
 • Společnost pro ranou péči, pobočka Brno je tvořeno týmem poradců rané péče různých specializací, kteří spolupracují s odborníky dalších profesí – např. s lékaři, fyzioterapeuty, pedagogy atd.
 • Klient Společnosti pro ranou péči (Uživatel služby rané péče) je v kontaktu s jedním určeným poradcem rané péče, který jej dle vzájemné domluvy jednou za 1-3 měsíce navštěvuje a poskytuje mu konzultace. V době mezi konzultacemi může klient dle potřeby kontaktovat poradce písemně, telefonicky nebo e-mailem. Prostřednictvím poradce může klient konzultovat i s dalšími členy týmu dle jejich specializace.

Jaké jsou cíle SPRP:

 • Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině odborné služby v domácím prostředí.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí se zdravotním postižením v raném věku získávají podporu a služby rané péče výhradně v domácím prostředí.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí se zdravotním postižením mají včas po zjištění postižení informace, podporu a komplexní služby rané péče.
 • Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte se zdravotním postižením.
 • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti se zdravotním postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina pro to potřebuje podporu společnosti.

 

Komu je služba určena:

 • Raná péče je dle zákona o sociálních službách poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Důvodem této situace je zdravotní postižení, nebo vývoj ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
 • Služby Společnosti pro ranou péči, pobočka Brno jsou určeny:
 • Rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.
 • Rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let (včetně novorozenců s vývojovým rizikem a dětí se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním).

 

Komu služba není určena:

 • Zájemcům o službu, kteří nesplňují výše uvedené požadavky.
 • Zájemcům o službu nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka
 • Zájemcům o službu, kterým je již poskytována služba rané péče jiným poskytovatelem a zdravotní postižení dítěte tuto dvojí podporu nevyžaduje.

 

Kapacita: 180 klientských rodin

 

Forma služby: terénní, ambulantní (skupinová setkání klientů a individuální konzultace)

 

Podmínky pro zahájení poskytování služby:

 1. Zájemce o službu rané péče písemně, ústně nebo osobně kontaktuje Poskytovatele (Poskytovatel z charakteru služby nevyhledává aktivně potenciální Uživatele ani je nekontaktuje).
 2. Zájemce o službu rané péče poté, co je pracovníkem střediska obeznámen se službou rané péče a podmínkách jejího poskytování, podepíše v případě trvání zájmu Žádost o poskytnutí služby rané péče.
 3. Zájemce o službu spadá do cílové skupiny Poskytovatele.
 4. Bydliště zájemce o službu, kde bude služba rané péče reálně poskytována, je v oblasti působnosti Poskytovatele (Jihomoravský kraj, Kraj  Vysočina (ORP: Jihlava, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou,  a Zlínský kraj (ORP: Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice, Valašské Klobouky)
 5. Zájemce o službu vnímá nepříznivý sociální dopad zdravotního znevýhodnění dítěte na situaci rodiny
 6. Věk znevýhodněného dítěte je do sedmi let.
 7. Proběhne vstupní jednání mezi zájemcem o službu a Poskytovatelem, na němž dojde ke vzájemné domluvě na poskytování a užívání služby rané péče za stanovených podmínek, jsou sjednány oblasti spolupráce.
 8. Kapacita pracoviště umožňuje poskytnutí služby rané péče.

 

Důvody nepřijetí do služby raná péče:

 • Naplněná kapacita regionálního pracoviště: Poskytovatel o dané situaci informuje veřejnost na svých webových stránkách, se zájemci o službu zrealizuje informační setkání i vstupní jednání a v případě trvání jejich zájmu je vede v pořadníku. Při uvolnění kapacity poskytovatel zájemce o službu kontaktuje a trvá-li jeho zájem o službu rané péče je podepsána smlouva, zájemce o službu se stává Uživatelem (klientem pobočky).
 • Zájemce o službu není osobou v subjektivně obtížné sociální situaci vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění dítěte.
 • Zájemce žádá o službu, kterou Poskytovatel neposkytuje.
 • Zájemce o službu nesplňuje kritéria cílové skupiny Poskytovatele služby rané péče (zejména věk dítěte, oblast zdravotního znevýhodnění apod. – viz výše).
 • Zájemce o službu odmítá přijmout podmínky a pravidla poskytování služby: Službu rané péče není vzhledem k jejímu charakteru a zachování kvality možné poskytovat anonymně, poskytovatel vede o Uživateli dokumentaci, kde uchovává a zpracovává jeho osobní a citlivé údaje, k čemuž vyjadřuje Uživatel souhlas svým podpisem Smlouvy o poskytování služeb rané péče.

 

Financování služby rané péče

 • Služba rané péče je financována z části formou dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, z části z rozpočtů krajů, měst a obcí, v nichž mají Uživatelé služby rané péče trvalé bydliště, a to na základě anonymních žádostí, kterými se Poskytovatel na uvedené subjekty (kraje, města, obce) pravidelně obrací. Souhlas s případným uvedením identifikačních údajů Uživatele je veden odděleně od smlouvy a není jím podmíněno poskytování služby (vyjma situace, kdy subjekty poskytující dotace a finance na službu rané péče na poskytnutí identifikačních údajů Uživatelů trvají a poskytnutí finančních prostředků jím podmiňují a získání finančních prostředků od těchto subjektů je k provozování služby nezbytné). Dofinancování služby rané péče probíhá zejména prostřednictvím nadací a soukromých dárců.
 • Služba rané péče je v základním rozsahu poskytována Uživatelům bezplatně.

 

Základní činnosti služby rané péče:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (možné formy a prostředky služby)

 • Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte.
 • Mapování míry potřebné podpory rodičů ve vedení dítěte se znevýhodněním.
 • Poradenství rodičům a blízkým osobám v oblasti přístupu a práce u znevýhodněného dítěte.
 • Možnost zařadit dítě do některého z realizovaných podpůrných programů (program podpory psychomotorického vývoje dítěte, program stimulace zraku).
 • Poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte.
 • Využití metod a technik k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, praktická ukázka, instruktáž rodičů.
 • Provedení funkčního vyšetření zraku dítěte.
 • Doporučení, zapůjčení vhodných hraček, pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte.
 • Zapůjčení literatury, videomateriálů.
 • Semináře a přednášky pro rodiče.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (možné formy a prostředky služby)

 • Zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci.
 • Skupinová setkávání rodičů.
 • Sdílení s ostatními rodiči na webu poskytovatele.
 • Ambulantní služba (skupinová setkání klientů a individuální konzultace)

 

Sociálně terapeutické činnosti (možné formy a prostředky služby)

 • Podpůrný poradenský rozhovor, aktivní naslouchání.
 • Podpora mapování vlastní situace klientem a plánování dalšího postupu.
 • Podpora vymezení priorit u klienta a jejich dosahování.
 • Využití metod a technik ke zkvalitnění vzájemné komunikace (rodič/pracovník, rodič/dítě, rodič/rodič, rodič/okolí…).
 • Pomoc při vyhledání a oslovení návazné služby v regionu.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Doprovod k jednání s úřady, specialisty.
 • Zpracování vyjádření, doporučení, zprávy z pohledu poradce.
 • Zprostředkování kontaktů na podpůrné odborníky, organizace.
 • Pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ….).
 • Informační podpora v oblasti dávek, pomůcek v souvislosti se situací klienta.

Základní činnosti jsou Uživateli poskytovány formou poradenství – konzultací,  realizované určeným poradcem rané péče v místě bydliště Uživatele (tzv. konzultace v rodině). Interval mezi konzultacemi je 1-3 měsíce a je předmětem vzájemné domluvy, délka konzultace je zpravidla cca 2 hodiny. Další kontakty mezi klientem a poradcem jsou v čase mezi konzultacemi v rodině poskytovány telefonicky, korespondenčně (e-mailem, poštou), osobně, a řídí se vzájemnou domluvou.

Jako sociální služba jsme připraveni poskytnout základní sociální poradenství každému, kdo nás se žádostí o informace ze sociální oblasti kontaktuje. Poradíme Vám, na koho (na jakou službu, poskytovatele či instituci) se obrátit s Vaším konkrétním problémem.

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno v rámci Jihomoravského kraje poskytuje základní činnosti v rozsahu oblastí potřeb a témat v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje. Nabízí klientům podporu a pomoc v níže uvedených oblastech, případně zprostředkovává kontakt na instituce, které se daným tématem přímo zabývají.

Podpora a posilování rodičovských kompetencí – posílení rodičů v jejich přirozených dovednostech při péči o dítě, rozpoznat a naplnit potřeby dítěte

Osobní hygiena dítěte – informace jak zvládat osobní hygienu dítěte (pomůcky …)

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – nácvik oblékání, obouvání dítěte

Samostatný pohyb dítěte – instruktáž ohledně změny polohy dítěte, podpora manipulace dítěte s předměty, podpora dítěte v pohybu ve vlastním prostoru, podpora dítěte v pohybu mimo domácnost

Zajištění stravování dítěte – informace k problematice přijímání stravy dítěte, vyprazdňování

Zajištění kontaktu se společenským prostředím – informace k možnostem funkční komunikace dítě – okolí, podpora v navázání společenských kontaktů dítě – okolí, podpora orientace dítěte v prostředí, podpora rodičů ve využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace dítěte – informace z oblasti vzdělávání dítěte se speciálními potřebami, podpora dítěte v jeho oblíbené činnosti

Péče o zdraví dítěte – informace v oblasti rozvoje hybnosti / prevence omezení hybnosti dítěte, podpora při zajištění bezpečného prostředí pro dítě, informace z oblasti zdraví, informace z oblasti zdravé výživy dítěte

Uplatňování práv a oprávněných zájmů – informace k hmotnému zabezpečení rodiny, podpora v oblasti ochrany práv rodiny

 

Ukončení služby rané péče

Služba rané péče může být ukončena na základě uplynutí platnosti a účinnosti smlouvy, dohodou nebo jednostrannou výpovědí (viz. Smlouva o poskytování služeb rané péče, článek VII.).

Při ukončení služby je Poskytovatelem zpravidla zpracována  Zpráva o rané péči, kterou Uživatel obdrží.