Bez našich dlouhodobých partnerů si fungování naší organizace vůbec nedokážeme představit. Jedním z nich je Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška prostřednictvím Nadačního fondu Kaufland. Tito dobrodinci stojí za nejedním počinem, který pomáhá rodinám dětí se zrakovým postižením. Jedním z našich nejnovějších projektů je vybudování ambulantní místnosti pro senzorickou integraci a HANDLE terapii. Přečtěte si rozhovor s Marií Modlitbovou, poradkyní rané péče s titulem HANDLE screener .

Už jste zaznamenali zkratku HANDLE? Znamená HOLISTIC Approach Neuro-Development and Learning Efficiency, tedy holistický přístup k neuro-vývoji a efektivitě učení. Právě ten uplatňují při práci s dětmi naše poradkyně. V rozhovoru vám představíme HANDLE přístup a jeho největší přínosy pro děti se zrakovým znevýhodněním.

 

Čím se zabývá HANDLE terapie a jaký je její přínos pro děti se zrakovým postižením?  

Raději než terapie používám slovo přístup. U HANDLE přístupu nejde pouze o konkrétní aktivity podporující jednotlivé neurovývojové systémy, ale o komplexní přístup k dětem a celé jejich rodině. V rámci HANDLE přístupu nepracujeme s diagnózou, ale se symptomy a snažíme se hledat kořeny projevů a chování. To vnímáme jako komunikaci těla klienta s okolním světem a snažíme se pochopit, co dané chování znamená. Zároveň vnímáme jedince jako celek a je pro nás důležitá jeho zdravotní, sociální, rodinná anamnéza. Všechny tyto informace nám ukazují, jak jsou ovlivněny jeho neurovývojové systémy. 

Z čeho HANDLE vychází? 

HANDLE vychází z vědecky podložených faktů z různých oborů jako jsou třeba rehabilitace, psychologie, neurovědy, speciální pedagogika. Pro děti se zrakovým postižením vidím velký přínos při práci s HANDLE přístupem v hledání možností, jak kompenzovat oslabení v rámci zrakového vnímání. Hledáme cesty s dítětem a s rodiči, aby jejich potomek dobře vnímal sám sebe, jelikož lidé se zrakovým hendikepem nemají takovou možnost kontroly svého těla. Rozvíjíme rovnovážný systém, s nímž zrak také souvisí, tedy vlastně hrubou motoriku. Snažíme se rozvíjet hmat a také posilování spojů mezi hemisférami. Dále pracujeme se svalovým napětím, čichem, diferenciací a podobně. Na co se zaměříme nejvíc, vychází z rozhovorů s rodiči, z pozorování dítěte a z našich zkušeností. 

Jakým dětem je vaše péče určena? 

Raná péče je určena dětem od narození do 7 let věku. Odborné ambulantní konzultace nabízíme zejména těm dětem, které se například projevují hyperaktivně, mají potíže se soustředěním, reagují neadekvátně na různé situace, mají obtíže s jemnou a hrubou motorikou, s koordinací, rychle se unaví, mají potíže v sebeobsluze, se spánkem, jsou citlivé na zvuky a na různé druhy světelných podnětů nebo třeba i na dotek. 

Co je cílem projektu, díky kterému můžete poskytovat ambulantní konzultace HANDLE terapie a senzorické integrace?

Cílem projektu je podpořit oslabené neurovývojové systémy dítěte, dosáhnout jejich optimální rovnováhy tak, aby se dítě mohlo soustředit, pracovat, efektivně se učit, a usnadňovat dítěti každodenní fungování. Toho chceme dosáhnout poskytováním ambulantních konzultací senzorické integrace a HANDLE přístupu. 

Jak takové konzultace v praxi probíhají?  

Máme dvě možnosti. Rodina může přijet k nám do prostoru, kde probíhají ambulance. Tuto místnost máme upravenou na zóny, kdy v jedné zóně, která je méně rušivá, může probíhat HANDLE screening. Je to soubor aktivit, které nám ukážou, jak dítě podporují jednotlivé systémy. A to by nebyl HANDLE přístup, kdyby šlo čistě o provedení jednotlivých aktivit, ale je zde velmi důležité pozorování chování dítěte, jednotlivých pohybů a pochopení vzájemnosti s anamnézou a jednotlivými symptomy.  Pokud dítě není schopno tento screening podstoupit vzhledem k věku či jeho schopnostem, pak se může volně pohybovat po místnosti, kde jsou herní prvky a my pozorováním a dotazováním zjišťujeme potřeby dítěte.  

Co když rodina přijet nemůže? 

V takové chvíli poradkyně jede do rodiny, kde to již probíhá podobně. Většina pomůcek se dá převézt, případně můžeme využít věci, co mají rodiče doma. Většina poradkyň má absolvovaný kurz HANDLE přístupu 1. a 2. stupně, znají tedy základní pravidla a filozofii HANDLE přístupu. Jedna z poradkyň je certifikovaný HANDLE screener, může tedy provádět screeningy u stolu. 

Po jak dlouhé době přináší vaše péče pozitivní výsledky?  

To je velmi individuální. Někdy nám rodiče hlásí určité změny a posuny již po měsíci, jindy třeba po 3 až 6 měsících. Stává se, že změny si všimneme my, když vidíme dítě po měsíci či dvou. Tak je rodičům popíšeme a vysvětlíme souvislosti, čímž učíme rodiče všímavosti a souvislostem. Máme radost, když vidíme posun i u rodičů. 

Jak důležitou roli hraje v rámci terapie zapojení rodiny a domácí trénink?

Spolupráce rodiny je velmi důležitá. Pokud se budeme bavit o jednotlivých HANDLE aktivitách, pak je potřeba je dělat ideálně každý den, aby mohla nastat nějaká změna v nervovém systému. Rodiny tedy zaučíme v aktivitách, vždy hledáme tu, která bude dítě bavit, což je důležité pro to, aby nebylo ve stresu ani dítě, ani rodina. Hledáme tedy společně cestu a možnosti, jak by to mohlo jít, aby to vyhovovalo všem. Protože rodiče a děti jsou v předškolním věku stále velmi propojeni, je důležité, aby se i rodiče cítili v aktivitách dobře.  

Co vám při práci s dětmi se zrakovým postižením přináší největší radost? 

Největší radost nám přináší, když vidíme rodiny spokojené, když vidíme, že se ve své situaci zorientovaly, dokážou se radovat společně s dítětem. Pak jsou to takové maličkosti, ale nádherné momenty, kdy vám dítě věnuje úsměv, nebo když mu dopřejete čas a ono vám odpoví nebo zareaguje. Děťátku s těžkým postižením to trvá déle než zdravému dítěti a my učíme rodiče trpělivosti. 

S čím konkrétně vám při realizaci projektu pomáhají Světluška a její Fond Kaufland? 

Díky grantu, který jsme získali od Fondu Kaufland, jsme mohli vybavit ambulantní místnost určenou pro poskytování senzorické integrace a HANDLE terapie, a tím jsme rozšířili nabídku služeb pro děti s obtížemi ve vývoji. Moc děkujeme nadačnímu fondu Českého rozhlasu a jeho sbírce Světluška za jeho dlouhodobou podporu, bez které bychom nedokázali realizovat většinu našich nápadů, které pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba.