Poslání SPRP:

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

 

Cíle pracoviště pro rok 2022:

  • rodina využívá služeb rané péče na míru tak, aby odpovídala jejich individuálním potřebám,
  • rodiny využívají kvalifikovaný program stimulace zraku a umí podporovat zrakový vývoj dítěte,
  • lékaři jsou informováni o rané péči tak, aby mohli předat včas potřebné informace rodičům dětí s ohroženým vývojem nebo postižením,
  • služba je provázána s dalšími odborníky a koordinuje multidisciplinární podporu vývoje dítěte a rodiny.

 

Zásady SPRP:

Zásada důstojnosti

Respektujeme individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny. Při vzájemné spolupráci dodržujeme partnerský přístup, rodiče/pečující osoby respektujeme jako odborníky na jejich dítě.

Zásada ochrany soukromí

Během konzultace v domácím prostředí rodiny vstupujeme pouze na ta místa, kam jsme zváni. S dokumentací o rodině nakládáme jako s důvěrným materiálem.

Zásada zplnomocnění

Respektujeme právo rodiny na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá. Klientská rodina má právo a zodpovědnost rozhodovat o sobě. Podílí se na plánování a hodnocení služby rané péče.

Zásada nezávislosti

Podporujeme u rodičů/pečujících osob a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Služby rodině poskytujeme tak, aby byla v nejvyšší možné míře samostatná a nezávislá na institucích a sociálních službách.

Zásada práva volby

Umožňujeme rodině zvolit si z nabízených služeb ty, které odpovídají jejím aktuálním potřebám.

Zásada přirozenosti prostředí

Službu rané péče poskytujeme převážně v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Volíme takové metody, které podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba. Průběh služby plánujeme s ohledem na běžný chod a rytmus rodiny.

Zásada kontinuity

Průběžně rodinu informujeme o návazných službách a nabízíme jejich zprostředkování. Podporujeme sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.