1126968

Mgr. Jana Tušlová

Ředitelka pobočky, metodička

Tel.: 777 234 032

reditelka.budejovice@ranapece.cz

Jana vystudovala speciální pedagogiku, obor somatopedie a psychopedie na univerzitě Karlově v Praze. Pod vedením pražských kolegyň založila v roce 1994 naše pracoviště jako první ranou péči v Jihočeském kraji. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na práci s rodinou i podporu vývoje dítěte v jeho jednotlivých oblastech. Jako ředitelka se aktuálně věnuje vzdělávání v leadershipu a jako metodička oblasti zjišťování potřeb rodin a jejich spokojenosti se službou. Její specializací je podpora rodiny a tvorba projektů zaměřených na rozvoj služby, inovativní metody v rané péči a spolupráci s dalšími odborníky.

 

1126926

Ing. Hana Trajerová

Koordinátorka finanční a hospodářské agendy

Tel.: 774 238 432

financni.budejovice@ranapece.cz

Hanka vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Od roku 2003 pracuje v naší českobudějovické pobočce na pozici finanční koordinátorky. Jejím úkolem je zajistit finanční fungování pracoviště. To znamená sestavování rozpočtů a kontrola jejich čerpání, administraci dotačních programů, tvorbu žádostí o finanční podporu apod. Mnohdy to není práce jednoduchá, ale Hanku stále baví. Dává ji smysl, protože za ní vidí rodiny, které naší pomoc opravdu potřebují.

 

1126982

Mgr. Martina Papoušková

Poradkyně rané péče

Metodička

Tel.:774 234 111

martina.papouskova@ranapece.cz

K rané péči se Martina dostala již při studiu na vysoké škole. Fyzioterapii na Karlově Univerzitě a sociální péči za Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity považuje za dobrý start. Martina zastává pozici poradce rané péče a metodika kvality naší pobočky, od roku 2017 je metodikem kvality Společnosti pro ranou péči. Během své práce hodně cestuje do ostatních poboček naší společnosti, kde ostatním poradkyním poskytuje intervize a odbornou a metodickou oporu. Martina se specializuje na oblast podpory pohybového vývoje dítěte, propojuje různé metody a přístupy individuálně na míru dítěti a rodičům. Vědomosti nabyté z kurzů, jako je Bazální stimulace, Synergická reflexní terapie nebo Handle přístup používá Martina při své každodenní praxi. Na její práci ji baví dynamika, komplexnost práce s celou rodinou i s týmem skvělých lidí.

Bc. Barbora Fárová

Poradkyně rané péče

Tel.: 778 405 859

barbora.farova@ranapece.cz

Barča vystudovala obor Rehabilitace – Psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně-sociální fakultě JU. Během studia absolvovala tříměsíční stáž v Zambii (Njovu Community Centre). Po studiích pracovala jako streetworker ve společnosti PREVENT 99 z.ú. Službu rané péče zná z osobního života a vnímá, že díky tomu jí cesty osudu zavedly do Společnosti pro ranou péči. Ve službě vidí velký smysl především v podpoře rodiny a dítěte od jeho nejútlejšího věku. Bonusem je skvělý pracovní tým, na který, jak sama říká, nedá dopustit.

Bc. Jana Knittlová

Poradkyně rané péče

Tel.: 774 240 232

jana.knittlova@ranapece.cz

Jana vystudovala Speciální pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci a poté nastoupila jako učitelka do mateřské školy v Českých Budějovicích. Po ukončení mateřské dovolené v roce 2018 nastoupila jako poradce rané péče do českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči. Obor rané péče ji lákal již od studií, práce s dětmi se speciálními potřebami, s jinakostmi, jí dává smysl a velice si váží toho, že dostala možnost u nás pracovat. Jak sama říká, pomáhat dětem, které to potřebují a být obklopená skvělým týmem je pro ní splněný sen.

 

Mgr. Kateřina Kubečková

Poradkyně rané péče

Tel.: 778 470 399

katerina.kubeckova@ranapece.cz

Katka absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitačně – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. V sociálních službách působí přes 10 let, pracovala jako sociální pracovnice s nejrůznějšími cílovými skupinami od lidí s duševním onemocněním až po seniory s demencí, absolvovala pracovní stáž ve Finsku. Životní cesta ji přivedla do služby rané péče, která pro ni představuje skloubení profesionality, kreativity a smysluplného naplnění. Je trenérkou paměti III. stupně, od roku 2008 členem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, absolvovala dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice, věnovala se canisterapii a má zkušenosti v oblasti lektorství a vzdělávání.

 

1126958

Mgr. Kateřina Doskočilová

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Metodička

Tel.: 777 234 133

katerina.doskocilova@ranapece.cz

Káťa vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od konce roku 2002 pracuje v českobudějovické pobočce Společnosti pro ranou péči jako poradkyně rané péče a instruktorka stimulace zraku s kvalifikací zraková terapeutka. Velkou část práce věnuje vyšetřování zrakových funkcí a zrakového vnímání dětí v raném věku. Ráda vymýšlí, jak konkrétnímu dítěti testy a úkoly individuálně přizpůsobit, aby vyšetření dobře popsalo úroveň jeho zrakového vnímání a aby následná stimulace zraku cílila přesně na ty oblasti, které je třeba podpořit. Katka se autorsky podílela na publikaci Naše cesta: metody práce s rodinou v rané péči a na odborné knize Praxe a metody rané péče v ČR. Ač nepochází z Jihočeského kraje, práce v rodinách a silné příběhy dětí a jejich rodičů ji k našemu regionu připoutaly.

Mgr. Marie Modlitbová

Poradkyně rané péče

Tel.: 770 137 520

marie.modlitbova@ranapece.cz

Marie vystudovala Psychosociální rehabilitační péči o postižené děti, dospělé a staré osoby. Od roku 2006 pracuje ve Společnosti pro ranou péči jako poradkyně rané péče. Absolvovala řadu kurzů se zaměřením na práci s rodinou a na podporu rozvoje dítěte. Na společnosti si váží podpory zaměstnanců v jejich dalším vzdělávání a hledání nových možností a posouvání tak celého oboru dál. V rámci své praxe se specializuje na podporu rozvoje komunikačních a kognitivních schopností. Je lektorkou metody rozvoje fonematického uvědomování podle  Elkonina a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení. Absolvovala kurz HANDLE terapie 3. úrovně. S titulem HANDLE screener může diagnostikovat neurovývojové potíže u dítěte a navrhovat odpovídající terapii. Dítě vnímá jako celek a tak se snaží reflektovat všechny jeho potřeby, včetně sociálních a emočních. Největším učitelem jsou pak pro ni rodiny, které v nás vkládají důvěru. Baví jí o své práci přemýšlet, s každou rodinou prožít kus jejich života a společně hledat cestu, na které rodině poskytne odborný vhled a ten pak společně převedou na možnosti konkrétního rodinného systému.

Mgr. Lenka Obstová

Poradkyně rané péče

Tel.:  774 623 253

lenka.obstova@ranapece.cz

Lenka vystudovala Speciální pedagogiku v kombinaci s Tělesnou výchovou a Sportem na Karlově Univerzitě v Praze. Po studiu žila několik let v Anglii, kde pracovala s lidmi po úrazu míchy. Lenku vždy bavila práce s dětmi, během studia a cestování pracovala jako chůva. Cestování ji zavedlo do Nepálu, kde dobrovolně učila děti angličtinu. V sociálních službách působí od roku 2018. Věnovala se práci pro organizaci poskytující osobní asistence osobám s tělesným postižením. Lenky velkou vášní jsou koně a jednoho i vlastní. Absolvovala kurz od České hiporehabilitační společnosti nazvaný Aktivity s využitím koní. Do budoucna by ráda propojila svojí práci s koňmi, protože v tom vidí velký smysl a ví, jak moc mohou být koně přínosem pro lidi, kteří se potýkají s různými omezeními.

 

Mgr. Miroslava Hadáčková

Poradkyně rané péče

Tel.:  737 201 137

miroslava.hadackova@ranapece.cz

 

Mgr. Kateřina Marková

Poradkyně rané péče

Tel.:  770  137 518

katerina.markova@ranapece.cz

 

1126901

Ing. Helena Kolmanová

Koordinátorka sociální služby

Tel.: 777 478 742

koordinator.budejovice@ranapece.cz

Helena vystudovala Provozně podnikatelský obor na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Pracovala v oboru komunikace a PR pro několik mezinárodních firem v Praze. Se sociální oblastí se poprvé setkala během mateřské dovolené, kdy jako externista poskytovala PR poradenství pro občanské sdružení Prevent. V roce 2017 nastoupila do českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči jako koordinátorka sociální služby. Má na starosti administrativní agendu pracoviště, komunikuje s médii, organizuje akce pro veřejnost (benefiční večer SvitloNám, adventní trhy apod.) a také akce pro klienty (semináře, workshopy, celostátní Kurz pro rodiny, díky kterým se s uživatelskými rodinami setkává napřímo). Má na starosti webové stránky a FB a podílí se na přípravě a realizaci dotačních projektů a programů. Jak sama říká, je vděčná, že může dělat smysluplnou práci v týmu lidí, díky kterým se každý den těší do práce.

 

1304217

Zdenka Kohoutová

Fundraiser

Tel.: 776 751 678

zdenka.kohoutova@ranapece.cz

Zdenka vystudovala Střední průmyslovou školu stavební a přes dvacet let se oboru plně věnovala, než přišla nabídka Společnosti pro ranou péči být součástí týmu na pozici fundraisera.  S dětmi pracovala snad odjakživa, v devadesátých letech vedla několik dětských oddílů a dodnes organizuje letní dětské tábory. Po absolvování intenzivního kurzu pro profesionální fundraisery se Zdenka fundraisingu v naší pobočce věnuje s plným nasazením. Získávání finančních prostředků pro dofinancování sociální služby určené rodinám dětí s postižením je pro ní každodenní výzvou.  

 

Bc. Šarlota Hambergerová

specialistka marketingu a komunikace

Tel.:776 866 374

šarlota.hambergerova@ranapece.cz

 

Naše pobočka dlouhodobě spolupracuje také s těmito odborníky:

Oční lékaři: MUDr. Jaroslav Šimeček a MUDr. Veronika Vinařová, nemocnice České Budějovice MUDr. Věra Kostohryzová, soukromá oční ambulance České Budějovice MUDr. Anna Zobanová, soukromá oční ambulance Praha Primář MUDr. Pavel Kristen, Centrum péče o zrak, Strakonice MUDr. Zuzana Bečková, Centrum péče o zrak, Strakonice

Neonatologie, nemocnice České Budějovice: Prim. MUDr. Jiří Dušek MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. MUDr. Daniela Součková Eva Führerová a mnoho dalších

Další odborníci: Renata Vodičková DiS. – propojuje mnoho metod z různých rehabilitačních oborů a využívá celosvětově známé i nové rehabilitační směry, alternativní i tradiční metody. Spolupracuje s námi formou seminářů pro poradkyně a rodiče, konzultace v týmu okolo dítěte