Cíle, poslání a zásady pobočky

Poslání, cíle a zásady

Poslání SPRP:

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

 

Cíle SPRP:

  • Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.
  • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc.
  • Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo s ohroženým vývojem.
  • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.
  • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

 

Zásady SPRP:

Zásada důstojnosti

Respektovat individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.

Jednat s klientem v každé situaci dle zásad partnerství.

Prostor pro ambulantní programy je zařízen a upraven tak, aby klienty neurážel a nesnižoval jejich důstojnost.

Dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta.

 

Zásada ochrany soukromí

Během konzultace v domácím prostředí klienta vstupuje pracovník služeb rané pouze na ta místa, kam je zván.

Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem.

S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

 

Zásada zplnomocnění

Pracovník respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost klienta rozhodovat o sobě.

Klient je cíleně podporován k vyjadřování svých potřeb

Při plánování a hodnocení programu služeb rané péče jsou rodiče členy interdisciplinárního týmu.

Služby rané péče podporují právní vědomí rodin a sounáležitost klientských skupin.

 

Zásada nezávislosti

Služby rané péče podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

Služby jsou klientovi poskytovány takovým způsobem, aby nečinily rodinu závislou na rané péči, osobě poradce, ani na žádné výchovně-vzdělávací instituci ani pobytové (ústavní) instituci, od nichž musí být služby rané péče obsahově, finančně i personálně odděleny.

 

Zásada práva volby

Klient se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.

Služby rané péče jsou koncipovány na základě spolurozhodování o výběru podpory, služeb a tvorbě individuálního plánu.

 

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Spolupráce externích i interních členů v inter/multidisciplinárním týmu a jejich vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klienta a společnost.

Klient je zván k rozhodujícím jednáním.

 

Zásada přirozenosti prostředí

Převážná část služeb (minimálně 75 %) je klientům poskytována v přirozeném prostředí dítěte nebo podporou setrvání v jeho přirozeném prostředí, tj. v rodině.

Služby rané péče volí takové metody, které respektují a podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.

Pracovník si domlouvá domácí konzultace tak, aby respektoval běžný chod a rytmus rodiny.

 

Zásada kontinuity péče

V rámci ukončování služby je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu.

Služby rané péče podporují sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.