Společnost pro ranou péči, z.s. pobočka Praha

Klimentská 2

Praha 110 00

IČO: 67363610

 

Poskytované služby:

 • konzultace v domácím prostředí klientů (tvoří 75% ze všech nabízených služeb) – speciálně vyškolení odborníci navštěvují klientské rodiny v jejich domácím prostředí, podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově dětí v jejich přirozeném domácím prostředí;
 • ambulantní konzultace ve středisku – funkční vyšetření zraku; posouzení psychomotorického vývoje
 • půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa a CD;
 • telefonické poradenství, zasílání materiálů;
 • doprovod klientů k odbornému vyšetření, jednání;
 • semináře, přednášky – informace o rané péči pro odbornou i laickou veřejnost;
 • zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky.

 

Formy poskytování služby:

Terénní forma:

 • konzultace s kmenovým poradcem 1x za 1-3 měsíce/rodina, konzultace v domácím prostředí /komunitě,
 • konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny,
 • konzultace v zařízení dle potřeb rodiny.

 

Ambulantní programy pro zájemce/uživatele:

 • konzultace na pracovišti s kmenovým poradcem – komplexní podpora vývoje dítěte a podpora rodiny,
 • konzultace týkající se stimulace zraku dítěte, stimulace psychomotorického vývoje
 • konzultace s psychologem – externí odborník, dle potřeb rodiny,
 • setkání rodičů,
 • semináře pro rodiče.

 

Působnost služby: kraj Hlavní město Praha a Středočeský kraj, Karlovarský kraj. Služba je převážně terénního charakteru, místem výkonu je tedy rodinné prostředí uživatelů služby rané péče. Dále nabízíme ambulantní formu služby, kdy uživatelé navštěvují sídlo organizace v ulici Klimentská 2, Praha 1.

Kapacita služby: 152 rodin (40 pro SČ kraj, 32 pro Hl. m. Praha, 80 pro KV kraj).

 

Pracovní doba:

Provozní doba terénní formy poskytování: 

pondělí: 9:00 – 15:00 – po předchozí dohodě, 9:00 – 12:00 – úřední den
úterý: 9:00 – 15:00 – po předchozí dohodě
středa: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
čtvrtek: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
pátek: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě

 

Provozní doba ambulantní formy poskytování: 

pondělí: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
úterý: 9:00 – 12:00
středa: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
čtvrtek: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
pátek: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě

 

Cílová skupina:

 • Rodiny s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku dítěte na území SČ kraje a Hl.m. Praha,
 • rodiny dětí s mentálním, tělesným, kombinovaný postižením a PAS od narození do 7 let věku dítěte na území KV kraje,
 • rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v důsledku od narození do 7 let věku dítěte žijící na území Hl.m. Prahy, Středočeského kraje a Karlovarského kraje.

 

Důvody nepřijetí do služby raná péče

 • Naplněná kapacita regionálního pracoviště: Poskytovatel o dané situaci informuje veřejnost na svých webových stránkách, se zájemci o službu zrealizuje informační setkání a v případě trvání jejich zájmu je vede v pořadníku. Při uvolnění kapacity poskytovatel zájemce o službu kontaktuje a trvá-li jeho zájem o službu rané péče je podepsána smlouva, zájemce o službu se stává Uživatelem (klientem střediska).
 • Zájemce o službu není osobou v subjektivně obtížné sociální situaci vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění dítěte.
 • Zájemce žádá o službu, kterou Poskytovatel neposkytuje.
 • Zájemce o službu nesplňuje kritéria cílové skupiny Poskytovatele služby rané péče (zejména věk dítěte, oblast zdravotního znevýhodnění apod. – viz výše).
 • Zájemce o službu odmítá přijmout podmínky a pravidla poskytování služby: Službu rané péče není vzhledem k jejímu charakteru a zachování kvality možné poskytovat anonymně, poskytovatel vede o Uživateli dokumentaci, kde uchovává a zpracovává jeho osobní a citlivé údaje, k čemuž vyjadřuje Uživatel souhlas svým podpisem Smlouvy o poskytování služby rané péče.

  

Poslání pracoviště:

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

 

Cíle SPRP:

 • Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc.
 • Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo s ohroženým vývojem.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.
 • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

 

Při poskytování služeb rané péče dodržujeme následující Zásady:

Zásada důstojnosti

Respektujeme individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny. Při vzájemné spolupráci dodržujeme partnerský přístup, rodiče/pečující osoby respektujeme jako odborníky na jejich dítě.

Zásada ochrany soukromí

Během konzultace v domácím prostředí rodiny vstupujeme pouze na ta místa, kam jsme zváni. S dokumentací o rodině nakládáme jako s důvěrným materiálem.

Zásada zplnomocnění

Respektujeme právo rodiny na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá. Klientská rodina má právo a zodpovědnost rozhodovat o sobě. Podílí se na plánování a hodnocení služby rané péče.

Zásada nezávislosti

Podporujeme u rodičů/pečujících osob a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Služby rodině poskytujeme tak, aby byla v nejvyšší možné míře samostatná a nezávislá na institucích a sociálních službách.

Zásada práva volby

Umožňujeme rodině zvolit si z nabízených služeb ty, které odpovídají jejím aktuálním potřebám.

Zásada přirozenosti prostředí

Službu rané péče poskytujeme převážně v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Volíme takové metody, které podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba. Průběh služby plánujeme s ohledem na běžný chod a rytmus rodiny.

Zásada kontinuity

Průběžně rodinu informujeme o návazných službách a nabízíme jejich zprostředkování. Podporujeme sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.

 

Konkrétní krátkodobé cíle pro rok 2019:

 • Poskytovat sociální službu uživatelům cílové skupiny v daném regionu, a to v kvalitě odpovídající pravidlům sociálních služeb a SPRP
 • Rozvinout spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb na podporu rodin na území všech krajů
 • Zajistit finanční prostředky a prostředky na zajištění a poskytování služby v potřebné kvalitě
 • Informovat odbornou veřejnost o potřebnosti rané péče ve všech krajích
 • Informovat náhradní rodiny pečující o dítě s postižením o rané péči, rodinám nabídnout podporu vývoje dítěte
 • Vybavit a zprovoznit nové pracoviště pro poskytování služby v Karlových Varech