Poslání SPRP:

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

 

Cíle SPRP:

  • Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.
  • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc.
  • Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo s ohroženým vývojem.
  • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.
  • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

 

Zásady SPRP:

Zásada důstojnosti

Respektujeme individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny. Při vzájemné spolupráci dodržujeme partnerský přístup, rodiče/pečující osoby respektujeme jako odborníky na jejich dítě.

Prostor pro ambulantní programy je zařízen a upraven tak, aby klienty neurážel a nesnižoval jejich důstojnost.

Dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta.

Zásada ochrany soukromí

Během konzultace v domácím prostředí rodiny vstupujeme pouze na ta místa, kam jsme zváni. S dokumentací o rodině nakládáme jako s důvěrným materiálem.

Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem.

Zásada zplnomocnění

Respektujeme právo rodiny na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá. Klientská rodina má právo a zodpovědnost rozhodovat o sobě. Podílí se na plánování a hodnocení služby rané péče.

Služby rané péče podporují právní vědomí rodin a sounáležitost klientských skupin.

Zásada nezávislosti

Podporujeme u rodičů/pečujících osob a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Služby rodině poskytujeme tak, aby byla v nejvyšší možné míře samostatná a nezávislá na institucích a sociálních službách.

Zásada práva volby

Umožňujeme rodině zvolit si z nabízených služeb ty, které odpovídají jejím aktuálním potřebám.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Spolupráce externích i interních členů v inter/multidisciplinárním týmu a jejich vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klienta a společnost.

Klient je zván k rozhodujícím jednáním.

Zásada přirozenosti prostředí

Službu rané péče poskytujeme převážně v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Volíme takové metody, které podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba. Průběh služby plánujeme s ohledem na běžný chod a rytmus rodiny.

Zásada kontinuity péče

Průběžně rodinu informujeme o návazných službách a nabízíme jejich zprostředkování. Podporujeme sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.

 

Hodnoty SPRP:

Důvěra – naše společnost stojí na důvěře a spolehlivosti. Věříme lidem a probouzíme jejich potenciál.

Profesionalita – jsme odborníci, stále na sobě pracujeme, naše profesionalita funguje ve spojení s respektem a pokorou.

Odvaha – jsme otevřeni novým výzvám a zastáváme zájmy rodin dětí s postižením nebo znevýhodněním za všech okolnost