Program Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc v roce 2021

Webináře 2021

 Raná péče:

 Cíle:

 • Rodina využívá služeb rané péče v rozsahu, jak  to odpovídá jejím individuálním potřebám.
 • Rodina je informována o rané péči včas (užší spolupráce s Novorozeneckým oddělením a Dětskou klinikou FNOL, tvorba edukačních materiálů do zdravotnických zařízení).
 • Žadatelé o službu dostávají potřebnou podporu včas /navýšením kapacity pracoviště se zruší, nebo sníží pořadník žadatelů o službu/.
 • Služba je provázána s dalšími odborníky a koordinuje multidisciplinární podporu vývoje dítěte a podporu rodiny (prohloubení spolupráce s SPC se zaměřením na začlenění dítěte do školního zařízení, kruh podpory, kruh přátel).
 • Rodiny můžou využít nabídky ambulantních služeb v multisenzorické místnosti.
 • Poskytujeme telefonickou Linku pomoci.
 • Spolupracujeme se zahraničními poskytovateli rané péče.
 • Umožňujeme sdílení a předávání zkušeností mezi rodinami /i formou online setkávání svépomocné skupiny/.
 • Předáváme zkušenosti rodičům v oblasti podpory dítěte s PAS formou webinářů.
 • Tvoříme edukační videa pro rodiče.

 Působnost:  Olomoucký kraj

Cílová skupina:

 • Rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením včetně dětí s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let.
 • Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem, v důsledku nepříznivého zdravotního stavu (př. těžká nezralost, závažná onemocnění, těžká porodní asfyxie) 0-7 let.

Kapacita:  130 rodin
Počet pracovníků: 14

Terénní forma:

 • Konzultace s kmenovým poradcem 1x za 1-3 měsíce /rodina, konzultace v domácím prostředí/komunitě.
 • Konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny.
 • Konzultace v zařízení dle potřeby doprovod k odborníkům, na úřadě.

Ambulantní forma:

 • Pondělí od 9:00 do 16:00 hodin.
 • Po předchozí domluvě i v jiné dny.

Dle vyhodnocení aktuální situace pandemie covidu-19 a potřeb rodiny jsou konzultace poskytovány online.

Další programy pro zájemce/uživatele:

 • Konzultace s dětským Bobath terapeutem v oblasti Orofaciální stimulace.
 • Konzultace s psychologem, psychoterapeutem pro rodiny v krizové situaci.
 • Muzikoterapie, canisterapie.
 • Setkání rodičů, svépomocné skupiny /jsou realizovány i online/.
 • Semináře pro rodiče /jsou realizovány i online, formou webinářů/.
 • Víkendový kurz pro rodiny.
 • Úřední den pondělí 8:00 – 12:00 hodin.

Další aktivity pracoviště:

Depistáž:

 • Spolupráce se zdravotnickými zařízeními a lékaři v Olomouckém kraji.
 • Spolupráce se sociálními odbory a příslušnými OSPOD jednotlivých obcí.
 • Spolupráce se školami, SPC, PPP, institucemi podporující rodiny dětí s postižením, stacionáře.
 • Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc.
 • Účast na komunitním plánování.

Vzdělávání pracovníků:

 • Individuální vzdělávání a supervize.
 • Odborné nadregionální porady pracovníků SPRP.
 • Odborné regionální porady.
 • Kurzy a školení.
 • Účast na odborných konferencích.

Informování veřejnosti:

 • Prezentace prostřednictvím zážitkových seminářů.
 • Vzdělávání studentů UPOL.
 • Prezentace na akcích pro veřejnost.
 • Prezentace v rámci Týdne rané péče 2021, kazuistické semináře /budou realizovány 2x ročně i v online prostředí/.

Akce pro veřejnost:

 • Osvěta, propagace v Olomouckém kraji.
 • Depistáž na území působnosti pracoviště.
 • Semináře pro studenty spolupracujících škol.
 • PR akce pracoviště.
 • Týden rané péče, Mikulášská sbírka.

Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci: pružná pracovní doba 40h/týdně, všední dny mezi 7:00-19:00 hodin.
 • Administrativní pracovníci, ambulantní pracovníci: 8h/denně, všední dny mezi 8:00-16:00 hodin.
 • Při předem ohlášených akcích je pracovní doba upravena podle typu akce.
 • Regionální porady pracoviště: 1x za týden, v pondělí.
 • Porady o klientech: 1x za měsíc.
 • Odborné porady: dle rozpisu odborných porad.
 • Supervize: 1x měsíčně.

Dle vyhodnocení aktuální situace pandemie covidu-19 se aktivity uskutečňují v online prostředí.

 Zpracovala: Mgr. Pavla Matyášová, ředitelka pobočky

Veřejný-závazek-RANÁ-PÉČE-2021