Poslání:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě nejisté sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pomáháme stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.

Cíle:

Dlouhodobý cíl

Naším dlouhodobým cílem je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.

Strategické cíle

Strategií k dosahování dlouhodobého cíle je vybavit uživatele služby následujícími dovednostmi:

  • rodičovské kompetence,
  • komunikace s dítětem,
  • vhodné trávení volného času s dětmi,
  • finanční gramotnost,
  • schopnost komunikovat s institucemi na formální úrovni,
  • aktivní přístup k řešení svých osobních záležitostí.

V případě, že rodiče ve své roli selžou, podporujeme pěstouny k tomu, aby:

se „sžili“ s dítětem, dokázali reagovat na jeho specifické potřeby vzhledem k dřívějším životním zkušenostem a případným traumatům, dokázali bez vypjatých emocí zvládat kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči, orientovali se ve svých právech a povinnostech, věděli, na jakou finanční podporu mají nárok a kde a jak o ni požádat.

Zásady:

Individuální přístup
Poradkyně přistupují k uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Respekt
Poradkyně přijímají uživatele se všemi svými názory a postoj.

Nezávislost
Poradkyně postupují nezávisle na postojích jiných subjektů a bez ohledu na vlastní pocity, postoje a názory .

Odbornost a profesionalita
Poradkyně mají pro práci odpovídající kvalifikaci a při práci dodržují pracovní postupy definované v metodice.

Jednání v souladu se zákony
Poradkyně postupují vždy v souladu s platnými zákony.

Dobrovolnost
Službu poskytujeme lidem, kteří mají vlastní vůli a zájem něco ve svém životě změnit.