Poslání

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

 

Cíle služby raná péče

Rodina umí podporovat zrakový i celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby.

Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.

Rodina umí využívat své vlastní zdroje a zná také další dostupné možnosti podpory a pomoci.

 

Službu rané péče poskytujeme podle těchto zásad:

Zásada důstojnosti

Respektujeme individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny. Při vzájemné spolupráci dodržujeme partnerský přístup, rodiče/pečující osoby respektujeme jako odborníky na jejich dítě.

Zásada ochrany soukromí

Během konzultace v domácím prostředí rodiny vstupujeme pouze na ta místa, kam jsme zváni. S dokumentací o rodině nakládáme jako s důvěrným materiálem.

Zásada zplnomocnění

Respektujeme právo rodiny na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá. Klientská rodina má právo a zodpovědnost rozhodovat o sobě. Podílí se na plánování a hodnocení služby rané péče.

Zásada nezávislosti

Podporujeme u rodičů/pečujících osob a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. Služby rodině poskytujeme tak, aby byla v nejvyšší možné míře samostatná a nezávislá na institucích a sociálních službách.

Zásada práva volby

Umožňujeme rodině zvolit si z nabízených služeb ty, které odpovídají jejím aktuálním potřebám.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Spolupracujeme v inter/multidisciplinárním týmu a naše vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klientské rodiny a společnost. Členy rodiny zveme k rozhodujícím jednáním.

Zásada přirozenosti prostředí

Službu rané péče poskytujeme převážně v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině. Volíme takové metody, které podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba. Průběh služby plánujeme s ohledem na běžný chod a rytmus rodiny.

Zásada kontinuity

Průběžně rodinu informujeme o návazných službách a nabízíme jejich zprostředkování. Podporujeme sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.

 

Naše hodnoty

Důvěra – naše společnost stojí na důvěře a spolehlivosti. Věříme lidem a probouzíme jejich potenciál.

 

Profesionalita – jsme odborníci, stále na sobě pracujeme, naše profesionalita funguje ve spojení s respektem a pokorou.

 

Odvaha – jsme otevřeni novým výzvám a zastáváme zájmy rodin dětí s postižením nebo znevýhodněním za všech okolností.