Bc. Vladimíra Salvetová

ředitelka pobočky, metodička, statutární zástupkyně Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava

tel.: 774 242 736

reditelka.ostrava@ranapece.cz

Do kontaktu s lidmi, kteří se ocitli v náročných životních situacích, jsem se ve svém životě dostávala průběžně, a to v mnoha kontextech. Ze zdravotnictví jsem přešla k sociální práci v roce 2003. Kontaktu s dětmi a rodiči v rané péči předcházelo moje působení v zařízení pro seniory, pro lidi bez zaměstnání, a ještě dříve také v dětských jeslích a zdravotnické ambulanci. Ve Společnosti pro ranou péči působím od roku 2009. Jde mi o to, aby to, co dělám a co děláme společně v naší organizaci, bylo užitečné. Proto vzdělávání, formálnímu i neformálnímu, přiznávám velký význam. Obor Sociální práce jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem mnohé odborné kurzy, ale také kurzy zaměřené na komunikaci a koučování, leadership a manažerské dovednosti. Inspiruji se také zkušenostmi a znalostmi našich partnerů – což jsou lidé, často z jiných oborů a profesí, ale s podobnými hodnotami. Je mi ctí vést organizaci a tým podporující děti a rodiče v Moravskoslezském kraji.

 

 

Mgr. Linda Schalková

koordinátorka sociálních služeb
tel.: 774 567 236
linda.schalkova@ranapece.cz

Vysokoškolské vzdělání jsem úspěšně zakončila státní závěrečnou zkouškou v roce 2008 na Slezské univerzitě v Opavě studiem programu Specializace v pedagogice – studijní obor Sociální patologie a prevence a v roce 2011 na Masarykově univerzitě v Brně studiem programu Pedagogika – studijní obor Sociální pedagogika a poradenství. Součástí obou vzdělávání bylo absolvování mnoha odborných praxí ve zdravotnických i sociálních zařízeních a v zařízeních zajištujících výkon vazby a trestu odnětí svobody. Ve volném čase jsem vykonávala registrovanou dobrovolnickou činnost ve Slezské nemocnici v Opavě. Má předchozí profesní působnost zahrnuje mnohaletou práci v neziskovém sektoru především u cílové skupiny osob se zrakovým postižením a ve státní správě. Do Společnosti pro ranou péči jsem nastoupila na jaře v roce 2023 na pozici koordinátor projektů a poté jako koordinátor sociálních služeb. Věnuji se administrativnímu zajištění chodu služby, spolupodílím se na fundraisingových a projektových aktivitách, komunikaci s klientskými rodinami, dobrovolnictví aj. Největší radost mi dělá vědomí toho, že má moje práce smysl a zanechává pozitivní stopy v životech jiných lidí.

 

 

Mgr. Ivana Štibingerová

koordinátorka finanční a hospodářské agendy

tel.: 771 235 494

koordinator.ostrava@ranapece.cz

Původně jsem pracovala mnoho let v komerční sféře. V roce 2009 jsem dostala nabídku pracovat v neziskovém sektoru, kterou jsem s nadšením přijala. Moje práce najednou dostala jiný rozměr a hlavně smysl. Na starosti mám ekonomiku – přípravu a sledování rozpočtů, čerpání dotací a dalších finančních příspěvků, řízení finančních toků. Částečně se také zabývám personalistikou a fundraisingem.

 

Mgr. Irena Assis dos Santos

poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku

tel.: 774 234 165

irena.assis@ranapece.cz

Vystudovala jsem obor Všeobecná sestra na Vyšší odborné škole zdravotnické a magisterský obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na Ostravské univerzitě. Již během studia jsem pracovala jako osobní asistentka a pomáhala rodinám při péči o seniory a děti s postižením. Jako sociální asistentka jsem pracovala ve Sdružení sociálních asistentů a věnovala se rodinám s dětmi s výukovými a výchovnými potížemi. Při pobytu ve Velké Británii jsem měla možnost absolvovat stáž v denním stacionáři pro děti a dospívající s kombinovaným postižením. Tyto zkušenosti do velké míry ovlivnily mé další profesní směřování. V roce 2012 jsem začala pracovat v ostravské pobočce Společnosti pro ranou péči jako poradkyně a později jako instruktorka stimulace zraku. Oblast zrakové stimulace, zjišťování úrovně zrakového vnímaní dětí a podpora kolegyň při plánování programu stimulace zraku se tak po absolvování potřebného vzdělávání stala mou specializací. Při práci poradkyně se snažím být rodině průvodcem, být nablízku a naslouchat, pomáhat hledat možnosti v náročné situaci. Jsem ráda, že mohu být součástí příběhů rodin, a jsem vděčná za důvěru, kterou ve mě rodiče i děti vkládají.  

 

Mgr. Lucie Bartusková

poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku

tel.: 774 567 140

lucie.bartuskova@ranapece.cz

Vystudovala jsem magisterský studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na tyflopedii a surdopedii a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Po studiích jsem chvíli pracovala v bankovnictví, v roce 2007 jsem nastoupila do ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči jako poradkyně a instruktorka stimulace zraku.  Na práci mě baví, že každý den je jiný stejně jako každé dítě, každá rodina a její životní příběh. Těší mě, když můžu rodinám pomoci zorientovat se v situaci, poradit jim, předat potřebné kontakty, podpořit je. A zároveň se také já od nich dozvídám mnoho nového, co zase pomáhá k tomu, abych se zorientovala já. Vedle kurzu pro poradce rané péče a instruktory stimulace zraku jsem získala odbornou kvalifikaci na Univerzitě Palackého v Olomouci jako instruktor prostorové orientace osob se ZP, dále jsem absolvovala vzdělávání v metodě Kids’ Skills nebo kurz zaměřený na přístup HANDLE, snoezelen nebo bazální stimulaci.

 

Bc. Veronika Macháčková

poradkyně rané péče, metodička

tel.: 777 234 136

veronika.machackova@ranapece.cz

Vystudovala jsem obor Sociální patologie a prevence se specializací v pedagogice na Slezské univerzitě v Opavě a v rámci celoživotního vzdělávání Speciální pedagogiku pro vychovatele na Ostravské univerzitě. Ve Společnosti pro ranou péči pracuji od roku 2014 jako poradkyně rané péče. Na práci mám ráda její každodenní „jinakost“. Tak jak je jiná každá rodina a každé dítě, tak různorodá a pestrá je má práce. Od roku 2017 jsem také metodičkou pracoviště. V této své úloze často naslouchám rodičům a snažím se jejich potřeby a představy přenášet do práce celé naší pobočky, aby naše služba rodinám skutečně pomáhala naplňovat jejich cíle a posouvat se v péči o dítě dál. Svou odbornost si rozšiřuji dalším vzděláváním, například v oblasti systemických rozhovorů, plánování zaměřeného na člověka, krizové intervence, intuitivního rodičovství, bazální stimulace.

 

 

Mgr. Kateřina Lukešová

poradkyně rané péče, metodička

tel.: 773 080 136

katerina.lukesova@ranapece.cz

Vystudovala jsem Sociální práci se zdravotnickým profilem na Ostravské univerzitě a při škole jsem začala pracovat v neziskové organizaci Vzájemné soužití. Pracovala jsem jako terénní sociální pracovník a další zkušenosti s terénní sociální prací jsem získávala na stáži v Anglii. Později jsem působila na Ostravské univerzitě, kde jsem garantovala praktické vzdělávání studentů.

Na práci poradkyně mě nejvíc těší sledovat spolu s rodiči pokroky jejich dětí. Skutečnost, kdy dítě na začátku spolupráce téměř nereaguje, a na jejím konci zkoumá věci kolem sebe, sleduje druhé, naváže zrakový kontakt, dává mé práci smysl. Inspirací jsou mi také rodiče, potažmo rodiny, se kterými se při práci potkávám. Někdy však mohou nastat situace, kdy rodiče potřebují překonat akutní krizovou situaci, proto jsem v roce 2020 nastoupila do výcviku komplexní krizové intervence, abych mohla být rodičům potřebnou oporou. Průběžně absolvuji další vzdělávací kurzy. V organizaci také zastávám roli metodika kvality. S kolegyněmi usilujeme o to, aby služby byly rodinám poskytovány s ohledem na dosahování jejich cílů, naplňování potřeb a v souladu s platnou legislativou.

 

 

Mgr. Adriana Janáčová
poradkyně rané péče
tel.: 770 122 660
adriana.janacova@ranapece.cz

Vysokoškolské vzdělání jsem získala na Univerzitě Palackého v Olomouci studiem oboru Speciální pedagogika – intervence a Speciální pedagogika – poradenství. Již v průběhu studia jsem se jak v rámci odborných praxí a stáží, tak v rámci dobrovolnictví či brigád setkávala s dětmi raného věku. V mém osobním životě je rodina základním stavebním kamenem, proto mi práce poradkyně rané péče dává velký smysl a rozměr. Při své práci se snažím naslouchat rodinám, kterým osud zamíchal kartami, pomoci jim, podpořit je a hledat další směr jejich cesty.   

 

 Ing. Jitka Macejíková

koordinátorka projektů

tel. 778 529 019

ostrava@ranapece.cz

Vystudovala jsem magisterský studijní obor Marketing a obchod na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Ve Společnosti pro ranou péči pracuji od roku 2017. K této práci mě přivedla péče o syna s dětskou mozkovou obrnou a setkávám se při ní s lidmi, kteří dennodenně a usilovně pečují o své děti s různým druhem postižení a kteří potřebují pomoc, oporu, porozumění a v neposlední řadě profesionální a zároveň lidský přístup. Má práce mi dává velký smysl, a i přesto, že nejsem v přímém kontaktu s klienty, je velmi důležitá. Spolupodílím se na zajištění finančních prostředků pro správný chod služby psaním dotačních projektů. Zodpovídám za administrativu spojenou s chodem pracoviště, bezproblémový stav vozového parku a všechny kontroly spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Zajišťuji také nákup kancelářských a ostatních potřeb nutných pro fungování provozu. Jsem šťastná, když vidím, že služba funguje a rodiny nacházejí tolik potřebnou pomoc v jejich složité životní situaci.  

 

 

 

Mgr. Kristina Mezníková

koordinátorka projektů

tel. 771 289 356

kristina.meznikova@ranapece.cz

Vystudovala jsem obor Český jazyk se žurnalistickým zaměřením na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Se Společností pro ranou péči spolupracuji už od roku 2015. Nejdříve jsem jako externistka zajišťovala korektorské práce či copywriting, později jsem se stala zaměstnancem a přebírala jsem další úkoly. Má práce je velmi pestrá, na starosti mám koordinaci některých nadačních projektů, oblast PR a také fundraisingové aktivity. Jde o různorodé činnosti, pořád se něco učím, objevuji, což mě baví. Všechno, co v rané péči dělám, směřuje k podpoře rodin s dětmi s hendikepem, a to mi dává velký smysl.