Program Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava, pro rok 2022

 Hlavní činností Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava, je poskytování sociální služby RANÁ PÉČE (identifikátor 4287928). Kromě toho se věnujeme také realizaci rozvojových projektů a zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice života dětí s postižením.

 

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s kombinovaným zrakovým postižením);
 • osoby se zrakovým postižením;
 • rodiny s dětmi.

 Službu rané péče na území Moravskoslezského kraje poskytujeme konkrétně:

 • rodinám s dětmi se zrakovým postižením do sedmi let věku;
 • rodinám s dětmi s kombinovaným postižením do sedmi let věku (přičemž postižení je také v oblasti zrakového vnímání a je převažující nebo pro dítě určující v daném období jeho vývoje);
 • rodinám s dětmi do sedmi let věku, kde je vývoj dítěte v oblasti zrakového vnímání v důsledku jeho nepříznivého zdravotního stavu ohrožen.

Komu službu rané péče nejsme schopni poskytnout:

 • zájemcům, kteří nesplňují výše uvedené požadavky;
 • zájemcům nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka;
 • zájemcům, kterým je poskytována služba rané péče jiným poskytovatelem, a zdravotní postižení dítěte tuto dvojí podporu nevyžaduje.

 

Kapacita služby rané péče: 6 rodin u terénní formy služby, 8 rodin v případě ambulantní formy služby.

 

Pracovníci přímo poskytující službu rané péče: poradci rané péče, metodici kvality, instruktoři stimulace zraku, případně další externí odborníci.

 

Cíle služby raná péče:

 • Rodina umí podporovat zrakový i celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby.
 • Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.
 • Rodina umí využívat své vlastní zdroje a zná také další dostupné možnosti podpory a pomoci. 

 

 Formy poskytování služby rané péče

 Terénní forma zahrnuje zejména:

 • konzultace v rodině (osobní konzultace v domácnosti rodiny – zpravidla 1x za 1–3 měsíce);
 • telefonické, e-mailové, písemné konzultace (v době mezi jednotlivými osobními konzultacemi v rodině);
 • doprovod rodiny na jednání;
 • konzultace pro rodinu v zařízení (např. v nemocnici, v předškolním zařízení, v rehabilitačním stacionáři apod., podle potřeby a situace rodiny).

Ambulantní forma zahrnuje zejména:

 • konzultace na pracovišti (ambulantní konzultace) – konzultace týkající se zejména stimulace zraku dítěte, využití elektronických pomůcek při komunikaci, seznámení s PC programy pro děti a optickými pomůckami apod.;
 • setkání rodin – konání v závislosti na zájmu a potřebách rodičů a dětí;
 • semináře pro rodiče – konání v závislosti na zájmu a potřebách rodičů;
 • vícedenní pobytové akce pro rodiny (podle zájmu rodin).

V době nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR je možné službu poskytovat s minimalizací osobního kontaktu, tedy částečně nebo převážně distančně.

 

Místo a čas poskytování služby rané péče

Službu rané péče poskytujeme na území působnosti pracoviště, tj. na území Moravskoslezského kraje, v čase předem dohodnutém s rodinou (klientem služby), a to v časovém rozmezí uvedeném níže.

 

Poskytování služby terénní formou:

 • služba je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny (případně i jinde v terénu – nemocnice, lázně apod.);
 • konzultace v domácnosti rodiny trvají zpravidla dvě hodiny a probíhají v pracovních dnech, v rozmezí od 8 do 18 hod.

 

Poskytování služby ambulantní formou:

 • služba je poskytována zejména v sídle Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava na adrese Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava (nebo i jinde dle typu činnosti a akce);
 • konzultace v sídle pobočky v pracovních dnech v rozmezí od 8 do 16:30 hod.;
 • další činnosti jako např. setkání rodin, skupinové vzdělávání rodičů formou semináře apod. probíhají v čase odpovídajícím typu činnosti a akce, a to v pracovních i nepracovních dnech.

 

Další činnosti

 Depistáž:

 • v jednotlivých obcích Moravskoslezského kraje;
 • účast na komunitním plánování v obcích Moravskoslezského kraje;
 • spolupráce se zdravotníky a dalšími odborníky v Moravskoslezském kraji.

 Vzdělávání pracovníků:

 • individuální vzdělávání a supervize;
 • odborné porady pracovníků;
 • účast na odborných konferencích a seminářích.

Informování veřejnosti:

 • prezentace prostřednictvím zážitkového semináře;
 • prezentace na odborných konferencích a seminářích;
 • prezentace na akcích vycházejících z komunitního plánování obcí;
 • prezentace v rámci Týdne rané péče 2022.

Spolupráce:

 • aktivní účast na činnosti tzv. Volného sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji – výměna zkušeností, vzájemná spolupráce, společné prezentační akce apod.;
 • spolupráce s externími odborníky (logoped, psycholog a další);
 • spolupráce s poskytovateli návazných služeb v Moravskoslezském kraji (vzájemné poznávání, informování apod.);
 • spolupráce s dalšími regionálními pracovišti SPRP (vzájemná odborná podpora, výměna zkušeností apod.);
 • spolupráce s obcemi a Moravskoslezským krajem (informování a prezentace, spolupráce v komunitním plánování, pracovních skupinách apod.);
 • spolupráce se zdravotnickými a odbornými pracovišti v Moravskoslezském kraji, zejména Fakultní nemocnicí Ostrava a neonatologickým oddělením;
 • zapojení do diskuze a konzultační činnosti k transformaci ústavních zařízení pro děti do 3 let v Moravskoslezském kraji.

 

Cíle pracoviště na rok 2022:

 • zajistit dostupnost služby rané péče pro cca 100 dětí a jejich rodiny z cílové skupiny;
 • zajistit podmínky pro poskytování podpory ukrajinským rodinám s dětmi se zrakovým postižením (zajistit tlumočníka, přizpůsobit informace atd.);
 • naplnit opatření na zvýšení kvality služby rané péče na rok 2022;
 • vytvořit funkční spolupráci s neonatologickým oddělením FN Ostrava k zajištění včasné informovanosti o rané péči;
 • zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti o problematice života dětí s postižením (zapojením do kampaně Týden rané péče, do informačních aktivit obcí v kraji, spoluprací s návaznými službami v kraji);
 • zajistit odborný růst pracovníků v přímé práci s rodinami zejména v oblastech alternativní komunikace, stážemi na odborných pracovištích;
 • zorganizovat a realizovat víkendový pobyt pro rodiny;
 • získat informace o nových metodách podpory rodin dětí s postižením, zejména homesharingu (série konzultací s realizátory metody);
 • zajistit finance na fungování služby raná péče ve standardní kvalitě.

 

Vladimíra Salvetová

ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava