Pro rok 2023

Hlavní činností Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava, je poskytování sociální služby RANÁ PÉČE (identifikátor 4287928). Kromě toho se věnujeme také realizaci rozvojových projektů a zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice života dětí s postižením.

Územní působnost: Moravskoslezský kraj

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s kombinovaným zrakovým postižením);
 • osoby se zrakovým postižením;
 • rodiny s dětmi.

 Službu rané péče na území Moravskoslezského kraje poskytujeme konkrétně:

 • rodinám s dětmi se zrakovým postižením do sedmi let věku;
 • rodinám s dětmi s kombinovaným postižením do sedmi let věku (přičemž postižení je také v oblasti zrakového vnímání a je převažující nebo pro dítě určující v daném období jeho vývoje);
 • rodinám s dětmi do sedmi let věku, kde je vývoj dítěte v oblasti zrakového vnímání v důsledku jeho nepříznivého zdravotního stavu ohrožen.

Komu službu rané péče nejsme schopni poskytnout:

 • zájemcům, kteří nesplňují výše uvedené požadavky;
 • zájemcům nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka;
 • zájemcům, kterým je poskytována služba rané péče jiným poskytovatelem, a zdravotní postižení dítěte tuto dvojí podporu nevyžaduje.

Kapacita služby rané péče: 6 rodin u terénní formy služby, 8 rodin v případě ambulantní formy služby.

Pracovníci přímo poskytující službu rané péče: poradci rané péče, metodici kvality, instruktoři stimulace zraku, případně další externí odborníci.

Cíle služby raná péče:

 • Rodina umí podporovat zrakový i celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby.
 • Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.
 • Rodina umí využívat své vlastní zdroje a zná také další dostupné možnosti podpory a pomoci. 

 Formy poskytování služby rané péče

 Terénní forma zahrnuje zejména:

 • konzultace v rodině (osobní konzultace v domácnosti rodiny – zpravidla 1x za 1–3 měsíce);
 • telefonické, e-mailové, písemné konzultace (v době mezi jednotlivými osobními konzultacemi v rodině);
 • doprovod rodiny na jednání;
 • konzultace pro rodinu v zařízení (např. v nemocnici, v předškolním zařízení, v rehabilitačním stacionáři apod., podle potřeby a situace rodiny).

Ambulantní forma zahrnuje zejména:

 • konzultace na pracovišti (ambulantní konzultace) – konzultace týkající se zejména stimulace zraku dítěte, využití elektronických pomůcek při komunikaci, seznámení s optickými pomůckami apod.;
 • setkání rodin – konání v závislosti na zájmu a potřebách rodičů a dětí;
 • semináře pro rodiče – konání v závislosti na zájmu a potřebách rodičů;
 • vícedenní pobytové akce pro rodiny (podle zájmu rodin).

Službu rané péče dočasně a v odůvodněných případech poskytujeme také distanční formou (při nepříznivé epidemiologické situaci, hospitalizaci, vážném zdravotním stavu dítěte apod.), tj. bez přímého vzájemného kontaktu.

 

Místo a čas poskytování služby rané péče

Službu rané péče poskytujeme na území působnosti pracoviště, tj. na území Moravskoslezského kraje, v čase předem dohodnutém s rodinou (klientem služby), a to v časovém rozmezí uvedeném níže.

Poskytování služby terénní formou:

 • služba je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny (případně i jinde v terénu – nemocnice, lázně apod.);
 • konzultace v domácnosti rodiny trvají zpravidla dvě hodiny a probíhají v pracovních dnech, v rozmezí od 8 do 18 hod.

 

Poskytování služby ambulantní formou:

 • služba je poskytována zejména v sídle Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava na adrese Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava (nebo i jinde dle typu činnosti a akce);
 • konzultace v sídle pobočky v pracovních dnech v rozmezí od 8 do 16,30 hod.;
 • další činnosti jako např. setkání rodin, skupinové vzdělávání rodičů formou semináře apod. probíhají v čase odpovídajícím typu činnosti a akce, a to v pracovních i nepracovních dnech.

 

Další činnost

Depistáž:

 • v jednotlivých obcích Moravskoslezského kraje;
 • účast na komunitním plánování v obcích Moravskoslezského kraje;
 • spolupráce se zdravotníky a dalšími odborníky v Moravskoslezském kraji.

 Vzdělávání pracovníků:

 • individuální vzdělávání a supervize;
 • odborné porady pracovníků;
 • účast na odborných konferencích a seminářích.

Informování veřejnosti:

 • prezentace prostřednictvím zážitkového semináře;
 • prezentace na odborných konferencích a seminářích;
 • prezentace na akcích vycházejících z komunitního plánování obcí;
 • prezentace v rámci Týdne rané péče 2023.

Spolupráce:

 • aktivní účast na činnosti tzv. Volného sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji – výměna zkušeností, vzájemná spolupráce, společné prezentační akce apod.;
 • spolupráce s Asociací rané péče České republiky – prosazování zájmů rodin dětí s postižením v systému, spolupráce na zajištění kvality rané péče v ČR, sdílení dobré praxe;
 • spolupráce s externími odborníky (logoped, psycholog a další);
 • spolupráce s poskytovateli návazných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (vzájemné poznávání, informování apod.);
 • spolupráce s dalšími regionálními pracovišti SPRP (vzájemná odborná podpora, výměna zkušeností apod.);
 • spolupráce s obcemi a Moravskoslezským krajem (informování a prezentace, spolupráce v komunitním plánování, pracovních skupinách apod.);
 • spolupráce se zdravotnickými a odbornými pracovišti v Moravskoslezském kraji, zejména Fakultní nemocnicí Ostrava a neonatologickým oddělením;
 • zapojení do transformace ústavních zařízení pro děti do 3 let v Moravskoslezském kraji (zapojení do diskuze, konzultační činnost).

  

Cíle pracoviště na rok 2023:

 • zajistit dostupnost služby rané péče pro cca 100 dětí a jejich rodiny z cílové skupiny;
 • naplnit opatření na zvýšení kvality služby rané péče stanovená na rok 2023;
 • zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti o problematice života dětí s postižením (zapojením do kampaně Týden rané péče, do informačních aktivit obcí v kraji, spoluprací s návaznými službami v kraji);
 • zajistit odborný růst pracovníků v přímé práci s rodinami zejména v oblastech paliativní péče, PAS a stážemi na odborných pracovištích;
 • realizovat skupinové aktivity pro rodiny – setkávání rodin, vícedenní programy apod. dle potřeb a zájmu rodin;
 • posílit mezioborovou spolupráci zejména s očními lékaři, fyzioterapeuty, porodnicemi (min. 8 subjektů);
 • informovat a spolupracovat s obcemi v MS kraji při zajištění potřeb jejich občanů – rodin dětí s postižením (cca 5 obcí);
 • zajistit finance na fungování služby raná péče ve standardní kvalitě, a to i přes zvýšené náklady z důvodu rostoucí inflace a rostoucích cen.

 

 

 

Vladimíra Salvetová

 

ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka Ostrava