Sociálně aktivizační služba (SAS) pro rodiny s dětmi je sociální služba určená zletilým osobám, které pečují o dítě ve věku od narození do 18 let s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě kritické sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Služba je poskytována převážně terénní formou na území Olomouckého kraje nebo ambulantně ve společnosti.

Poslání

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým vývojem v důsledku dlouhodobě nejisté sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pomáháme stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou v 100% rodiny s dítětem/dětmi, které splňují podmínku ohrožení vývoje dítěte/dospívajícího v důsledku dopadu dlouhodobé krizové sociální situace v rodině, kterou rodina svépomocí nedokáže překonat a existuje ohrožení vývoje dítěte či dospívajícího. Poskytujeme službu rodinám s dítětem/dětmi od narození do 18 let věku, smlouva je uzavřena se zletilou pečující osobou.

Komu je služba určena:

Prostřednictvím odborného poradenství a koučování pomáhá pečujícím osobám upravit si poměry, stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence. SAS podporuje také rodiny, kterým bylo svěřeno do péče dítě kvůli nevyhovujícím rodinným podmínkám v jeho vlastní rodině. SAS je poskytována rodinám s dítětem od narození do 18 let věku. 

Negativní okruh osob:        

 • osoby nezletilé;
 • osoby, které nepečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem;
 • osoby vyžadující specifickou asistenci, kterou nemůžeme zajistit (např. ze zdravotních důvodů);
 • osoby, jejichž momentální či dlouhodobý stav ohrožuje bezpečí poradkyně (např. z důvodu  infekčních nemocí jakými jsou akutní žloutenka, úplavice, jiné nakažlivé nemoci).

Role poradkyně:

Poradkyně je v roli průvodce, odborného poradce a pomocníka ve věcech spojených se stabilizací rodinné situace. Předpokládá se, že uživatel služby má zájem na řešení své situace. Poradkyně nevyřizuje nic za uživatele a neprovádí sociální šetření v domácnosti.

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Cíle

Dlouhodobý cíl

Naším dlouhodobým cílem je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.

Strategické cíle

Strategií k dosahování dlouhodobého cíle je vybavit uživatele služby následujícími dovednostmi:

 • rodičovské kompetence,
 • komunikace s dítětem,
 • vhodné trávení volného času s dětmi,
 • finanční gramotnost,
 • schopnost komunikovat s institucemi na formální úrovni,
 • aktivní přístup k řešení svých osobních záležitostí.

V případě, že rodiče ve své roli selžou, podporujeme pěstouny k tomu, aby:

se „sžili“ s dítětem, dokázali reagovat na jeho specifické potřeby vzhledem k dřívějším životním zkušenostem a případným traumatům, dokázali bez vypjatých emocí zvládat kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči, orientovali se ve svých právech a povinnostech, věděli, na jakou finanční podporu mají nárok a kde a jak o ni požádat.

Zásady poskytování služby

Individuální přístup

Poradkyně přistupují k uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Respekt

Poradkyně přijímají uživatele se všemi svými názory a postoji.

Nezávislost

Poradkyně postupují nezávisle na postojích jiných subjektů a bez ohledu na vlastní pocity, postoje a názory.

Odbornost a profesionalita

Poradkyně mají pro práci odpovídající kvalifikaci a při práci dodržují pracovní postupy definované v metodice.

Jednání v souladu se zákony

Poradkyně postupují vždy v souladu s platnými zákony.

Dobrovolnost

Službu poskytujeme lidem, kteří mají vlastní zájem a vůli něco ve svém životě změnit.

Sociálně aktivizační služby jsou rodinám poskytovány bezplatně.

Informace o službě SAS

Leták o službě str.1, str.2