Sociálně aktivizační služba (SAS) pro rodiny s dětmi je sociální služba určená zletilým osobám, které pečují o dítě ve věku od narození do 18 let s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě kritické sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Služba je poskytována převážně terénní formou na území Olomouckého kraje nebo ambulantně ve Středisku rané péče SPRP Olomouc.

 

Poslání

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě kritické sociální situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím odborného poradenství a koučování pomáhá pečujícím osobám upravit si poměry, stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské kompetence.

 

Cílová skupina:

Služba je určena zletilým osobám, které pečují o dítě v podmínkách nepříznivého rodinného a sociálního prostředí. Pečující osoba může být: matka, otec, prarodiče, teta, strýc nebo jiný člen biologické rodiny dítěte, ale také pěstoun nebo osoba v evidenci.

Negativní okruh osob:        

 • osoby nezletilé;
 • osoby, které nepečují o dítě s ohroženým příznivým vývojem;
 • osoby vyžadující specifickou asistenci, kterou nemůžeme zajistit (např. ze zdravotních důvodů);
 • osoby, jejichž momentální či dlouhodobý stav ohrožuje bezpečí poradkyně (např. z důvodu  infekčních nemocí jakými jsou akutní žloutenka, úplavice, jiné nakažlivé nemoci).

 

Role poradkyně:

Poradkyně je v roli průvodce, odborného poradce a pomocníka ve věcech spojených se stabilizací rodinné situace. Předpokládá se, že uživatel služby má zájem na řešení své situace. Poradkyně nevyřizuje nic za uživatele a neprovádí sociální šetření v domácnosti.

 

Rozsah poskytované služby

SAS zajišťuje uživatelům služby následující okruh činností:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. vzdělávání v oblasti psychomotorického vývoje dítěte, vývojové psychologie, lidských potřeb, a dalších témat, která pomáhají porozumění projevům dítěte,

2. nácvik a upevňování rodičovských kompetencí,

3. nácvik a upevňování sociálních schopností a dovedností,

4. vzdělávání pěstounů,

5. speciálně-pedagogické a psychologické poradenství,

6. půjčování pomůcek, knih a videomateriálů,

7. pomoc dětem s přípravou do školy,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. akce pro rodiny s dětmi,

2. pobyty pro pěstouny,

3. asistovaný kontakt s biologickými rodiči,

4. začleňování uživatelů služby do veřejných aktivit na komunální úrovni (mateřská centra apod.),

c) sociálně terapeutické činnosti:

činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc s formuláři a listinami,

2. doprovod na jednání s různými institucemi,

3. sociální a právní poradenství.                                                                  

 

Cíle

Dlouhodobý cíl

Naším dlouhodobým cílem je obnovení funkcí rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, případně zajistit bezpečné prožívání dítěte odloučení od svých biologických rodičů a jejich pravidelný kontakt.

Strategické cíle

Strategií k dosahování dlouhodobého cíle je vybavit uživatele služby následujícími dovednostmi:

 1. rodičovské kompetence,
 2. komunikace s dítětem,
 3. vhodné trávení volného času s dětmi,
 4. finanční gramotnost,
 5. schopnost komunikovat s institucemi na formální úrovni,
 6. aktivní přístup k řešení svých osobních záležitostí.

V případě, že rodiče ve své roli selžou, dosahujeme u pěstounů k tomu, aby:

 1. se „sžili“ s dítětem,
 2. dokázali reagovat na jeho specifické potřeby vzhledem k dřívějším životním zkušenostem a případným traumatům,
 3. dokázali bez vypjatých emocí zvládat kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči,orientovali se ve svých právech a povinnostech,
 4. věděli, na jakou finanční podporu mají nárok a kde a jak o ni požádat.

 

Zásady poskytování služby

Individuální přístup

Poradkyně přistupují k uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Respekt

Poradkyně přijímají uživatele se všemi svými názory a postoji.

Nezávislost

Poradkyně postupují nezávisle na postojích jiných subjektů a bez ohledu na vlastní pocity, postoje a názory.

Odbornost a profesionalita

Poradkyně mají pro práci odpovídající kvalifikaci a při práci dodržují pracovní postupy definované v metodice.

Jednání v souladu se zákony

Poradkyně postupují vždy v souladu s platnými zákony.

Dobrovolnost

Službu poskytujeme lidem, kteří mají vlastní zájem a vůli něco ve svém životě změnit.

 

Výkony ve prospěch uživatelů služby

V následujícím výčtu jsou uvedeny typy výkonů ve prospěch uživatelů:

Asistovaný kontakt

Příprava uživatele a dítěte na kontakt s biologickými rodiči, přítomnost u kontaktu, zpracování zápisu o průběhu kontaktu.

Asistence při řešení osobních záležitostí

Pomoc s formuláři, úředními dokumenty apod., doprovod na úřady, na schůzky s odborníky atd.

Instruktáž v oblasti výchovy a péče o dítě

Praktická ukázka a návod na práci s dítětem zaměřenou na konkrétní výchovný problém, podporu jeho vývoje nebo péči o něj.

Jednání s institucemi v zájmu klienta

Jakákoliv intervence poradkyně (ústně, telefonicky, písemně) u institucí, které ovlivňují životní situaci uživatele. Patří sem např. úřady, OSPOD, Policie ČR, PMS atd. Pracovnice vždy intervenuje s vědomím a souhlasem uživatele.

Krizová intervence

Zklidnění a okamžitá podpora uživatele v akutním psychickém rozčilení a odkázání na návazné instituce.

Orientační diagnostika úrovně PMV

Základní posouzení úrovně psychomotorického vývoje pomocí dostupných pomůcek a metod zejména za účelem zjištění oblastí, které dítě potřebuje rozvíjet nejvíce. Na orientační diagnostiku navazuje instruktáž práce s dítětem zaměřená na podporu rozvoje potřebných oblastí.

Podpora vývoje komunikace a řeči

Poradkyně prohlubuje vědomosti uživatele o navazování komunikace s nejmenšími dětmi a vliv této komunikace na budoucí rozvoj verbální řeči.

Poradenství

Poskytujeme speciálně-pedagogické, sociální, psychologické, dluhové a právní poradenství. Poradenství je poskytnutí informací v dané oblasti, nastínění jednotlivých kroků vedoucích k řešení situace, nastínění veškerých možností, které uživatel má.

Vzdělávací aktivity

Všechny aktivity, při nichž dojde u uživatele k posílení nějakých dovedností nebo k osvojení nových informací.

Zprostředkování dalších služeb

Dojednání návazné služby, předání uživatele návazné službě, fyzický doprovod do institucí poskytujících návazné služby.

 

Sociálně aktivizační služby jsou rodinám poskytovány bezplatně.