Statistika zrakových diagnóz ve Společnosti pro ranou péči za rok 2015

Společnost pro ranou péči každým rokem zjišťuje zastoupení zrakových diagnóz u dětí rodin využívajících službu rané péče středisek zaměřených na děti se zrakovým postižením. Cílem statistiky je získat přehled o výskytu izolovaných zrakových diagnóz a mít k dispozici srovnání poměru dětí se zrakovým postižením, dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a dětí s dosud neurčenou diagnózou.

Při sběru podkladů ke statistice zrakových diagnóz za rok 2015 jsme se rozhodli rozšířit sledovaná data a podívat se na zrakové diagnózy trochu podobněji. Děti, jež jsou klienty jednotlivých středisek rané péče, jsme rozčlenili do tří skupin – děti se zrakovým postižením, děti s kombinovaným postižením a děti, které z různých důvodů zatím nemají stanovenou diagnózu (děti do 1 roku věku a děti, u kterých zatím není uzavřena diagnostika). U prvních dvou skupin jsme zjišťovali primární zrakovou diagnózu.

Do sběru dat se zapojila všechna střediska Společnosti pro ranou péči, a to Praha, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava, a podílely se na něm poradkyně rané péče pod vedením instruktorů stimulace zraku.

Výstřižek 1

Graf znázorňuje poměr dětí se zrakovým postižením, dětí s kombinovaným postižením a dětí s dosud neurčenou diagnózou. V celkovém počtu 400 dětí převažuje skupina dětí s kombinovaným postižením.

 

 

Zrakové diagnózy u dětí se zrakovým postižením

Výstřižek 2

Graf nabízí výčet zrakových diagnóz u dětí se zrakovým postižením, kterých bylo celkem 148. Největší skupinou diagnóz jsou vrozené katarakty, na druhém místě je vrozený nystagmus, následují poruchy binokulárního vidění.

 

 

Zrakové diagnózy u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Výstřižek 3

Graf znázorňuje výčet zrakových diagnóz u dětí s kombinovaným postižením, kterých bylo celkem 239. Nejpočetnější skupinu tvoří děti s poruchou binokulárního vidění, na druhém místě je skupina dětí, u kterých dosud neznáme zrakovou diagnózu, a poměrně velkou skupinou jsou děti s diagnostikovaným centrálním postižením zraku.