Statistika zrakových diagnóz ve Společnosti pro ranou péči za rok 2016

Společnost pro ranou péči průběžně sbírá podklady o zrakových diagnózách klientů středisek zaměřených na děti se zrakovým postižením a má tak k dispozici informace o výskytu izolovaných zrakových diagnóz, dále srovnání poměru dětí se zrakovým postižením, dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a dětí s neurčenou diagnózou. Se statistickými daty seznamují instruktorky stimulace zraku zvláště odborníky z řad očních lékařů, neurologů a pediatrů. Přehled zrakových diagnóz může zdravotníkům posloužit k lepší představě, komu střediska rané péče zaměřená na podporu rodin s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením konkrétně pomáhají.

Podklady pro statistiku poskytla všechna střediska Společnosti pro ranou péči, tedy Praha, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava, a shromáždily je poradkyně rané péče pod vedením instruktorek stimulace zraku.

Pro účely statistiky jsou děti v péči středisek Společnosti pro ranou péči rozděleny do tří skupin:

  • děti se zrakovým postižením,
  • děti se zrakovým a kombinovaným postižením,
  • děti, které z různých důvodů zatím nemají stanovenou diagnózu (děti do 1 roku věku a děti, u kterých zatím není uzavřena diagnostika).

U prvních dvou skupin je zjišťována primární zraková diagnóza.

 

Klienti SPRP v roce 2016

Výstřižek 1

Graf znázorňuje poměr dětí se zrakovým postižením, dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a dětí bez primární diagnózy. V celkovém počtu 457 dětí, převažuje skupina dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením. Tento poměr je za dobu sledování stejný, i když je patrný mírný nárůst dětí se zrakovým postižením.

 

 

Zrakové diagnózy u dětí se zrakovým postižením

Výstřižek 2

Graf nabízí výčet zrakových diagnóz u dětí se zrakovým postižením, kterých bylo celkem 172. Největší skupinou diagnóz jsou stále vrozené katarakty. Dalšími nejpočetnějšími skupinami jsou pak opakovaně vrozený nystagmus a poruchy binokulárního vidění.

 

 

Zrakové diagnózy u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Výstřižek 3

Graf znázorňuje výčet zrakových diagnóz u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, kterých bylo celkem 247. Nejpočetnější skupinu tvoří děti s poruchou binokulárního vidění, druhou nejčastější je skupina dětí s diagnostikovaným centrálním postižením zraku a jako třetí jsou děti s retinopatií nedonošených ve III. až IV. stupni.