Statistika klientů a zrakových diagnóz ve Společnosti pro ranou péči za rok 2018

Celkový počet klientů Společnosti pro ranou péči v roce 2018 činil 539 dětí. Dětí s kombinovaným postižením (KP) bylo 286, což představuje 53 % z celkového počtu klientů, dětí se zrakovým postižením (ZP) bylo 191, což představuje 35 %. Poslední skupinu představují děti, u kterých není stanovena diagnóza, ty představují 12 % z celkového rozložení klientů a jedná se o 62 dětí.

V programu stimulace zraku bylo zařazeno 513 klientů, což představuje 95 %.

graf 1

 

Tabulka ukazuje jednotlivá střediska a počty dětí v daném středisku (děti s izolovanou zrakovou vadou, děti s kombinovaným postižením a děti bez diagnózy).

tabulka

 

Následující graf ukazuje výčet zrakových diagnóz u dětí se zrakovým postižením. Celkový počet dětí byl 191.

graf 2

1. Vrozená katarakta

2. Nystagmus kongenitální

3. Poruchy binokulárního vidění (refrakční vady, strabismus, tupozrakost)

4. Albinismus

5. Kolobomy

 

Dětí s kombinovaným postižením v péči Společnosti pro ranou péči v roce 2018 bylo 286. Jejich nejčastější primární zrakové diagnózy byly:

1. Poruchy binokulárního vidění (refrakční vady, strabismus, tupozrakost)

2. Nezařaditelné, tzv. bez stanovené zrakové diagnózy, ale s funkčními nedostatky

3. CVI (kortikální poškození zraku)

4. Nystagmus

5. ROP III.–IV. stupně

 

graf 3