Statistika klientů a zrakových diagnóz ve Společnosti pro ranou péči za rok 2019

Celkový počet klientů Společnosti pro ranou péči se zrakovým postižením činil  v roce 2019 570 dětí. Dětí s kombinovaným postižením (KP) bylo 306, což představuje 53 % z celkového počtu klientů, dětí se zrakovým postižením (ZP) bylo 221, což představuje 39 %. Poslední skupinu představují děti, u kterých není stanovena diagnóza, ty představují 8 % z celkového rozložení klientů a jedná se o 62 dětí.

V programu stimulace zraku bylo zařazeno 559 klientů, což představuje 98 % z celkového počtu dětí se zrakovým postižením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka ukazuje jednotlivá pracoviště a počty dětí daného pracoviště (děti s izolovanou zrakovou vadou, děti s kombinovaným postižením a děti bez diagnózy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu je patrné procentní rozložení klientů Společnosti pro ranou péči v roce 2019 dle jednotlivých pracovišť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující graf popisuje nejčastější zrakové diagnózy klientů. Můžeme sledovat rozdílné zastoupení zrakových diagnóz u dětí s izolovanou zrakovou vadou (221 dětí) a u dětí s kombinovaným postižením (306 dětí). Děti bez diagnózy (43) z předchozího grafu zde nejsou zastoupeny.

Graf č. 2 Primární zrakové diagnózy klientů SPRP v roce 2019