INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů popisuje zejména, jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje. Dále vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 

Společnost pro ranou péči, z. s.,

jakožto správce vašich osobních údajů, zpracovává osobní údaje. Zpracování osobních údajů provádíme pro svou činnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami naší společnosti, a všemi platnými právními předpisy.

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu, a to s ohledem na typ a kategorii osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování, například po dobu stanovenou právním předpisem. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto je průběžně aktualizujeme. Vhodné zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto jsme implementovali různá opatření, abychom osobní údaje chránili před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do vašich práv a svobod.

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. S jakoukoliv otázkou týkající se problematiky ochrany osobních údajů se můžete obrátit na osobu pověřenou pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím těchto údajů:

 

Za pobočku v Praze a Karlových Varech:

Za pobočku v Ostravě:

 • Jitka Macejíková, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava-Zábřeh; ostrava@ranapece.cz

Za pobočku v Českých Budějovicích:

 • Helena Kolmanová, Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 6; budejovice@ranapece.cz

Za pobočku pro rodinu Olomouc:

 • Hana Burgetová, Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc; olomouc2@ranapece.cz

Za pobočku pro zrak Olomouc:

 • Irena Vitámvásová, Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc; olomouc@ranapece.cz

Za pobočku Brno:

 • Lucie Špuláková, Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 32, 625 00 Brno; spulakova@ranapece.cz

 

Pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů můžete prostřednictvím výše uvedených údajů kontaktovat též anonymně.

 

Kategorie osobních údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.,
 • personální a účetní agenda,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
 • pořádání dobročinných sbírek.

 

Na jakém právním základě a pro jaké účely vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jednotlivých účelů jejich zpracování, a to:

 • na základě plnění smlouvy,
 • plnění právních povinností,
 • našeho oprávněného zájmu,
 • na základě udělení vašeho souhlasu.

 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, pokud se budete domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy.