Projekt ,,Spolu s námi!“

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí
s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením bylo podpořeno v projektu financovaného z FNNO, který je zajišťován v partnerské spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a s Nadací Partnerství.

Realizací projektu dochází k větší integraci rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením do místní komunity, a to díky konzultacím, které jsou nově zaměřeny na sourozence postižených dětí – celkem 30 rodin, a setkávání a vzdělávání rodičů.
Vzhledem k vysoké poptávce po službě rané péče bude dále nově podpořeno dalších 10 rodin
s takto postiženými dětmi.
Součástí projektu je také zvýšení spolupráce poskytovatelů rané péče v Olomouckém kraji za účelem vytváření kontinuál. příznivého prostředí, zlepšování podmínek poskytování služby rané péče a zvýšení udržitelnosti služby v rámci lomouckého kraje.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz a www.eeagrants.org.

big_nros_fondnno_partnestvi

 

Aktivita 1

Vývoj projektu

Integrace rodiny s dětmi s těles., mentál. a kombin.postižením do komunity

První část aktivity byla zaměřena na práci se sourozenci postižených dětí. Jednalo se o 30 rodin s dětmi s těles., mentál. a kombin.postižením

Celkem bylo poskytnuto 76 konzultací v rodinách.

Proběhla nabídka možností využití další podpory v rámci projektu a to setkání buď skupinové nebo individuální s psychoterapeutem.

 

Druhá část aktivity byla zaměřena na organizovaná setkávání rodičů takto postižených dětí formou

  • Svépomocná skupina rodičů:
     – celkem proběhlo setkání 8 svépomocných skupin
    fotka 1 2  DSC_0280

 

  • Seberozvojová skupina:

1. Alternativní trávení volného času v  ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce.

zoo 1

2. Terapie zaměřená na podporu vývoje dítěte – MUZIKOTERAPIE.

DSC_0727

3. Muzikoterapie s pohádkou a hudbou kolem světa.

DSC_0947

4. CANISTERAPIE  – terapie za pomoci psů.

DSC_1056

5. Rodina a vztahy.

DSC_0211

6. Stres a jeho zvládání.

1

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bylo vytvoření  vztahu mezi sourozenci. Zdravé dítě svému sourozenci s postižením vždy pomáhalo, dokonce se snažilo i přizpůsobit hru tak, aby ji bratr či sestra zvládli.

Důležitým výstupem bylo také sdělení matek, respektive rodičů, kteří by uvítali možnost rozhovoru s odborníkem i v budoucnosti a setkávání rodičů formou svépomocných a seberozvojových skupin

 

Aktivita 2

Vývoj projektu

Podpoření rodin s dětmi s těles., mentál. a kombin.postižením prostřednictvím služeb rané péče.

V rámci této aktivity došlo k podpoře 10 dalších rodin s dětmi s těles., ment.a kombin.postižením na území Ol.kraje prostřednictvím poskytované služby rané péče, a to jejím rozšířením.

Za období realizace projektu poskytli poradci celkově na 86 odborných konzultací, jak v domácím prostředí rodiny, tak i ambulantní formou v prostorách pracoviště. Aktivita byla splněna i s překročením poskytnutých konzultací a to o dalších 46 konzultací.

V souvislosti s podporou dalších nových 10 rodin byly za tímto účelem nakoupeny speciální hračky a didaktické pomůcky, které poradci používali při poskytování konzultací k zesílení účinku poskytovaných konzultací. Pomůcky mají velký pozitivní dopad pro takto postižené děti.

Pro potřeby poskytování služeb v terénu pod vedením metodika  došlo k vytvoření informačního plakátu pro rodiče postižených dětí.

 

Výsledek projektu

Rodiny hodnotily aktivitu jako velkou pomoc pro získávání informací prostřednictvím poradce rané péče a pro další vývoj dítěte s postižením. Došlo k uspokojení potřeb čekatelů na službu, kteří by bez projektu Spolu s námi nebyli zařazeni v tak brzké době do služby.

 

Aktivita 3

Vytvoření volného sdružení organizací poskytující služby rané péče v Olomouckém kraji

V rámci této aktivity Středisko rané péče SPRP Olomouc uspořádalo konferenci pracovníků v rané péči ve spolupráci s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK UP s mezinárodní účastí konanou ve dnech 9.-11.9.2015.  Cílem bylo setkání pracovníků v rané péči a rodičů, vzájemné obohacení se o zkušenosti a poznatky z oboru. Konference se zúčastnili odborníci z oboru neonatologie, neurologie, došlo ke sdílení kazuistik i bazaru nápadů- výměna typů na zajímavé stimulační pomůcky a metody praxe.

Výstupem založeného volného sdružení bylo vytvoření informačního materiálu pro veřejnost s názvem Raná péče.

 

Výsledky projektu

V rámci této aktivity Středisko rané péče SPRP Olomouc dosáhlo vzájemného propojení veřejnosti, státní správy a organizací a došlo k založení volného sdružení organizací, které poskytují služby rané péče na území Olomouckého kraje.

 

Realizátor pojektu: 
Středisko rané péče SPRP Olomouc, U Botanické zahrady 4, Olomouc.
Vedoucí pracoviště: Mgr. Pavla Matyášová – 774 734 035
Projektová manažérka: Ing. Helena Trčková – 777 792 235
Publicita: Ing. Hana Burgetová – 778 766 555