Máte obavu, že s vaším dítětem není něco v pořádku ?

Je Vaše dítě předčasně narozené ?

Má Vaše dítě opožděný psychomotorický vývoj ?

Má Vaše dítě zdravotní postižení ?

Potřebujete odborně poradit ohledně vývoje Vašeho dítěte ?

… Nejen s těmito otázkami vám pomůže Společnost pro ranou péči

 

Co je raná péče?
Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

 

Co je cílem rané péče?
Předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými.

 

Proč raná péče?
Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství.

 

Charakteristika rané péče
* Má preventivní charakter, protože snižuje vliv prvotního postižení a brání vzniku postižení druhotného. To je projevem porušení vazeb dítěte s jeho okolím nebo nedostatečným rozvinutím funkcí postiženého orgánu.
* Posiluje rodinu, využívá jejích přirozených zdrojů tak, že i dítě s postižením může vyrůstat a prospívat v jejím prostředí.
* Ekonomický přínos, postupně činí rodiče nezávislými na institucích, snižuje nutnost ústavního pobytu a šetří tím státní výdaje.
* Je předpokladem úspěšné sociální integrace.
* Je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Základním přirozeným prostředím je rodina. Toto platí zejména pro období od 0 do 3 let. Právě láskyplná a stimulující interakce mezi rodičem a dítětem s postižením je podle posledních výzkumů podstatným faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro ranou péči typická forma terénní práce (návštěv poradenského pracovníka v domácím prostředí).
* Poskytuje rodičům nezávislé informace.
* Služby rané péče jsou sestavovány na základě analýzy potřeb individuální rodiny

 

Základem konzultace je domácí prostředí dítěte, terénní forma služby rané péče může být doplněna ambulantní formou.

V případě, že to vyžaduje aktuální situace (zdravotní stav dítěte, bytová situace rodiny, další odůvodněná přání rodičů) lze realizovat konzultaci i na jiném místě – např. nemocnice, mateřské centrum atd.

Terénní konzultace probíhají pravidelně jednou za 1 – 3 měsíce (v mimořádných případech dříve – např. první konzultace po vstupním jednání, poskytnutí krizové intervence v rodině…). Čas konzultací a jejich náplň jsou předmětem vzájemné domluvy rodiče a poradce rané péče. Délka konzultace je zpravidla cca 2 hodiny.

Rozsah poskytované služby rodinám obsahuje tyto činnosti:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte (vyšetření, pozorování, rozhovor o změnách s rodičem)

2. Mapování míry potřebné podpory rodičů ve vedení dítěte se znevýhodněním

3. Poradenství rodičům a blízkým osobám v oblasti přístupu a práce u znevýhodněného dítěte

4. Možnost zařadit dítě do některého z realizovaných podpůrných programů (program podpory PMV, program stimulace zraku..)

5. Poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte – aktuální, dlouhodobé

6. Využití metod a technik k podpoře PMV dítěte, praktická ukázka, instruktáž rodičů, zácvik

7. Doporučení, zapůjčení vhodných hraček, pomůcek k podpoře vývoje dítěte

8. Zapůjčení literatury, videomateriálů

9. Semináře a přednášky pro rodiče

10. Předávání informací o kurzech, kterých se mohou účastnit i rodiče

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. Zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci

2. Nabídka účasti na vícedenních akcích (kurz pro rodiny, víkendové pobyty)

3. Skupinová setkávání rodičů

4. Sdílení s ostatními rodiči na webu a facebooku

5. Předání informací o možnostech v místě bydliště a okolí (mateřská centra)

 

Sociálně terapeutické činnosti

1. Podpůrný poradenský rozhovor, aktivní naslouchání, reflektování a vedení situace s dítětem s postižením

2. Podpora mapování vlastní situace a potřeb podpory klientem a plánování dalšího postupu

3. Podpora vymezení priorit u klienta a jejich dosahování – práce s individuálním plánem

4. Využití metod a technik ke zkvalitnění vzájemné komunikace

5. Podpora při hledání vlastních zdrojů a možností

6. Pomoc při vyhledání a oslovení návazné služby v regionu (psycholog, terapeut) při potřebě hlubší individuální terapeutické práce

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. Podpora při ujasňování si potřeb podpory v této oblasti a vlastních možností a nároků

2. Přímý doprovod k jednání s úřady, specialisty

3. Reflexe proběhlých jednání

4. Zprostředkování kontaktů na podpůrné odborníky, organizace

5. Pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení

6. Informační podpora v oblasti dávek, pomůcek v souvislosti se situací klienta, praktická podpora (formuláře, odvolání…)