< zpět

Co je raná péče

 • Máte obavu, že s Vaším dítětem není něco v pořádku?
 • Je Vaše dítě předčasně narozené?
 • Má Vaše dítě opožděný psychomotorický vývoj?
 • Má Vaše dítě zdravotní postižení?
 • Potřebujete odborně poradit ohledně vývoje Vašeho dítěte?

… Nejen s těmito otázkami Vám pomůže Společnost pro ranou péči.

Co je raná péče

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, nebo dětí se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Ranou péči definuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 54

Jak funguje raná péče?

Službu rané péče můžete využít od zjištění rizika nebo postižení u dítěte po nezbytnou dobu, nejdéle však do 7 let věku dítěte. V rozsahu základních činností je služba pro rodiny bezplatná. Poskytují ji naše regionální pracoviště, na která z nich se obrátit, najdete pod záložkou Koho máme kontaktovat.

Proč raná péče?

Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky života. Právě v období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství.

Charakteristika rané péče

 • Má preventivní charakter, protože snižuje vliv prvotního postižení a brání vzniku postižení druhotného. To je projevem porušení vazeb dítěte s jeho okolím nebo nedostatečným rozvinutím funkcí postiženého orgánu.
 • Posiluje rodinu, využívá jejích přirozených zdrojů tak, že i dítě s postižením může vyrůstat a prospívat v jejím prostředí.
 • Znamená ekonomický přínos, postupně činí rodiče nezávislými na institucích, snižuje nutnost ústavního pobytu a šetří tím státní výdaje.
 • Je předpokladem úspěšné sociální integrace.
 • Je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Základním přirozeným prostředím je rodina. Toto platí zejména pro období od 0 do 3 let. Právě láskyplná a stimulující interakce mezi rodičem a dítětem s postižením je podle posledních výzkumů podstatným faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí. Proto je pro ranou péči typická forma terénní práce (konzultace poradenského pracovníka v domácím prostředí).
 • Poskytuje rodičům nezávislé informace.
 • Služby rané péče jsou sestavovány na základě analýzy individuálních potřeb rodiny.

Základní činnosti poskytujeme zejména formou poradenství – konzultací, realizovaných určeným poradcem rané péče v místě bydliště rodiny (tzv. konzultace v rodině). Interval mezi konzultacemi je 1–3 měsíce a je předmětem vzájemné domluvy, délka konzultace je zpravidla cca 2 hodiny. Další kontakty mezi klientem a poradcem jsou v čase mezi konzultacemi v rodině poskytovány telefonicky, korespondenčně (e-mailem, poštou), osobně, a řídí se vzájemnou domluvou. Terénní forma služby může být doplněna také formou ambulantní, ta probíhá zpravidla v prostorách pracoviště rané péče. V nouzové situaci spojené s vysokou mírou výskytu koronaviru může služba po určitou dobu probíhat ve specifickém režimu (např. s minimalizací osobního kontaktu a jeho náhradou distančními formami spolupráce apod.).

Základní činnosti služby rané péče

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (možné formy a prostředky služby):

  • Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte.
  • Mapování míry potřebné podpory rodičů ve vedení dítěte se znevýhodněním.
  • Poradenství rodičům a blízkým osobám v oblasti přístupu a práce u znevýhodněného dítěte.
  • Možnost zařadit dítě do některého z realizovaných podpůrných programů (program podpory psychomotorického vývoje dítěte, program stimulace zraku).
  • Poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte.
  • Využití metod a technik k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, praktická ukázka, instruktáž rodičů.
  • Provedení funkčního vyšetření zraku dítěte.
  • Doporučení, zapůjčení vhodných hraček, pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte.
  • Zapůjčení literatury, videomateriálů.
  • Semináře a přednášky pro rodiče.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (možné formy a prostředky služby):

  • Zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci.
  • Skupinová setkávání rodičů.
  • Sdílení s ostatními rodiči na webových stránkách poskytovatele, případně dalšími způsoby.

Sociálně-terapeutické činnosti (možné formy a prostředky služby):

  • Podpůrný poradenský rozhovor, aktivní naslouchání.
  • Podpora mapování vlastní situace klientem a plánování dalšího postupu.
  • Podpora vymezení priorit u klienta a jejich dosahování.
  • Využití metod a technik ke zkvalitnění vzájemné komunikace (rodič/pracovník, rodič/dítě, rodič/rodič, rodič/okolí…).
  • Pomoc při vyhledání a oslovení návazné služby v regionu.
  • Kurzy pro rodiny – pobytové akce s programem (účastnící si hradí pouze ubytování a stravu).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • Doprovod k jednání s úřady, specialisty.
  • Zpracování vyjádření, doporučení, zprávy z pohledu poradce.
  • Zprostředkování kontaktů na podpůrné odborníky, organizace.
  • Pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ…).
  • Informační podpora v oblasti dávek, pomůcek v souvislosti se situací klienta.

Podporujte 882 dětí s postižením. Natálka, Stellinka, Eliášek, Anetka, Hanička, Vilík a ti ostatní vás potřebují.

Chci podpořit
Rychlý kontakt

+420 774 334 114
Potřebujete poradit, nemůžete něco najít, zavolejte.

heartmapmagnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram